foto1
foto1
foto1
foto1
foto1ministarstvo prosvete

aleksinac grb

skola bez nasilja

KРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

KРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Критеријуми ѕа оцењивање ученика од 5. до 8. разреда -                                              Страни језик

Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са исходима, циљевима и задацима прописаних Планом и програмом наставе и учења предмета, Општим стандардима постигнућа за енглески језик и уз поштовање Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.

 

Оцењивањем ученика од петог до осмог разреда обухваћени су следећи елементи:

  • Разумевање писаног/слушаног садржаја
  • Комуникативне способности
  • Способности писменог изражавања
  • Језичке структуре – граматика
  • Разумевање писаног/слушаног садржаја:

 

Одличан 5- ученик разуме саговорника и прецизноодговара на питања у вези са прочитаним/одслушаним садржајем , у потпуности разуме писани и слушани текст..

Врло добар 4- разуме питања у нормалном говорном темпу, али је потребно понекад нешто поновити, не разуме сваку појединост код писаног и слушаног садржаја.

Добар 3 - разуме излагања и питања постављена споријим темпом, понекад је нужно поновити и поједноставити неке делове реченице, потребно га је усмеравати.

Довољан 2 - има минимум разумевања и напредује уз помоћ наставника који га води кроз материју, има тешкоћа у разумевању излагања, једва схвата уз објашњења и поједностављења, слабо разуме писани текст или садржај који слуша.

Недовољан 1 - не разуме усмена излагања, слушан ни писан садржај ни уз помоћ наставника.

  • Комуникативне способности:

 

Одличан 5 – ученикслободно и без оклевања изражава своје мисли, активан је у разговору,  правилним изговором течно изговарареченице и нема већих граматичких грешака.

  

  Врло добар 4 - ученик говори правилно, али се изражава са мањим граматичкимгрешкамакоје не утичу на разумевање смисла реченице; понекад користи реч или фразукоја је неадекватна и погрешноје изговара.

    Добар 3 - ученик може да комуницира има скроман речник, смисао изреченог је разумљив али са доста граматичких грешака и погрешним редом речеи. Ученик има делимичних тешкоћа у читању и изговору.

  Довољан2-ученик прави велике и честе грешке у разговору и изговорушто отежаваоношто жели да каже; ретко налази праве речи и фразе, тешко се

 изражава, а његов оскудан речник користи полако и са пуно оклевања упркос великој помоћи наставника.

   

 Недовољан 1 - ученик не уме самостално да се изражава, једва користи

   најосновнији вокабулар, има потешкоћа у читању, изговору и интонацији.

   Није савладао ни најосновније граматичке структуре па је смисо изреченог

нејасан и неразумљив.

 

  • Способности писменог изражавања:

Одличан 5- ученик може у писаној формида изрази своје мисли самостално и без већих граматичких и правописних проблема; редовно извршава све писане домаће задатке, има добру технику решавања тестова и успешан је у томе.

Врло добар 4 - ученик у писаној форми изражава своје мисли самостално уз понеке граматичке и правописне грешке; готово редовно има све писане домаће задатке; има врло добар резултат на тесту и проверама знања.

Добар 3 - ученик не може без помоћи даизрази своје мисли писаним путем и прави честе и већеправописне и граматичке грешке; делимично ради домаће задатке; углавном остварује просечан резултат на тесту и проверама знања.

Довољан 2 - ученик није способан самостално да се писмено изрази, прави учестале и озбиљне правописне и граматичке грешке; нередовно ради домаће задатке; постиже минималан успех на тестовима и проверама знања.

 

Недовољан 1- прави крупне грешке у писаном изражавању и у основним граматичким облицима, не ради домаће задатке готово уопште, не постиже минималнан број бодова на тесту и проверама знања.

  • Језичке структуре-граматика:

Одличан 5 - ученик влада граматичким правилима, потпуно их разуме и правилно примењује у датом језичком контексту.

Врло добар 4 - ученик разуме и правилно примењује научена граматичка правила, уз местимичне грешке.

 

Добар 3 - ученик делимично примењује научена граматичка правила уз грешке.

Довољан 2- ученик препознаје граматичка правила и повремено их минимално примењује.

Недовољан 1-ученикне препознаје граматичка правила нити уме да их примењује.

Оцењивање ученика од петог до осмог разреда је бројчано и врши се:


1) Писаним путем
2) Усменим путем
3) Праћењем активности на часу и кроз израду домаћих задатака/пројектних активности


1) Писане провере постигнућа се оцењују на основу скале која изражава однос између процента тачниходговора и одговарајуће оцене:

∙86-100% оцена одличан (5)
∙70%-85% оцена врло добар (4)
∙50%-69% оцена добар (3)
∙30%-49% оцена довољан (2)
∙до 29% оцена недовољан (1)

Скала може да варира у односу на постигнућа ученика, али не више од 5%.


2) Оцена добијена усменим путемсе формира на основу учениковог одговора или излагања према следећој бројчаној скали:


Одличан (5) – Ученик у потпуности разуме планом и програмом предвиђене појмове, речи и изразе и показује изузетно велики степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању. Успешно користи све граматичке елементе и конструкције и уочава најчешће изузетке од правила. У стању је дасамостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, преприча садржај разговора или наративног текста. Правилно и самостално изражајно чита. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. На матерњем и страном језику саопштава информацију добијену од 3. лица у вези са познатим темама у конкретним комуникативним ситуацијама. У потпуности показује способност примене језичких вештина и знања у новим ситуацијама.


Врло добар (4) – Ученик у великој мери разуме планом и програмом предвиђене појмове, речи и изразе и показује велики степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању. Ученик разуме једноставне фреквентне речи и изразе, а приликом изражавања користи једноставна језичка средства и конструкције у датим комуникативним ситуацијама. У стању је да уз мању помоћ наставникауспешно искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, преприча садржај разговора или наративног текста. У великој мери правилно и самостално изражајно чита. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. У великој мери показује способност примене језичких вештина и знања у новим ситуацијама.


Добар (3) – Ученик углавном разуме планом и програмом предвиђене појмове, речи и изразе уз делимичан степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању. Ученик разуме углавном једноставније, фреквентније речи изразе, а приликом изражавања користи једноставније језичка средства и конструкције у датим комуникативним ситуацијама.Углавном правилно чита. Делимично је у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, преприча садржај разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. Показује делимичну способност примене језичких вештина и знања у новим ситуацијама и логичког повезивања појмова.


Довољан (2) –Ученик препознаје и разуме планом и програмом предвиђене основне, најфреквентније појмове, речи и изразе уз мали степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању. Ученик разуме углавном најједноставније речи, кратке и једноставне поруке и упутства и користи најједноставнија језичка средства и конструкције у датим комуникативним ситуацијама. Чита делимично правилно и уз помоћ наставника. Ученик је у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама.Језичке вештине и знања су на нивоу репродукције, уз повремену минималну примену.


Недовољан (1) – Ученик не препознаје нити разуме планом и програмом предвиђене основне појмове, речи и изразе, не уме да их репродукује нити примени у усменом изражавању. Ученикније самосталан у раду и није у стању ни уз помоћ наставника да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста. Ученик у недовољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. Језичке вештине и знања нису ни на нивоу препознавања, без способности репродукције и минималне примене.

3) Активност ученика прати се континуирано и вреднује током целе школске године. У активност улази и редовност/благовременост/тачност израде и доношења домаћих задатака, као и редовно доношење материјала потребног за рад на часу. Степен самосталности у раду, степен ангажовања, иницијативе, начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима такође се вреднују кроз активност.

Оцена из активности може бити од значаја и за општи успех ученика из предмета, најчешће у његову корист.

Уколико ученик не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање, као ни жељу за напредовањем, оцењује се оценом недовољан (1).

Оцењивање/вредновање пројектних активности углавном има мотивациону улогу и вреднује се у складу са показаним степеном самосталности, активности и ангажовања као и сарадње са осталим члановима групе, извођења закључака на основу прикупљених података и презентовања продукта пројекта.

Актив наставника страних језика

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar