foto1
foto1
foto1
foto1
foto1ministarstvo prosvete

aleksinac grb

skola bez nasilja

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ДРУГИ РАЗРЕД

Kритеријуми оцењивања ученика Веће другог разреда

 

 
МАТЕМАТИКА
 
Наставни предмет обухвата следеће области:
- Природни бројеви до 100
- Геометријска тела и фигуре
- Мерење и мере
Елементи оцењивања из предмета математика:
- Усвојеност наставних садржаја
- Примена знања
- Активност ученика
У току школске године ученик може добити оцену на основу:
- Писмених провера знања- контролне вежбе
- Усменог испитивања
- Активности на часу
- Домаћих радова
Писмене провере знања евидентирају се бројчано и улазе у евиденцију (дневник и
педагошку свеску).
Петнаестоминутне вежбе могу се дати ученицима без најаве, али оцена не улази у
дневник. Може се евидентирати у педагошку свеску.
Критеријум бројчаног оцењивања у процентима:
0% - 30% оцена 1
30%-45% оцена 2
 
45%-65% оцена 3
65%-85% оцена 4
85%-100% оцена 5
Контролне вежбе се реализују по утврђеном плану који је истакнут на огласној табли
школе и на интернет страници школе.
Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на писменој провери,
провера се понавља.
Саставни део бројчане оцене је и ангажовање ученика као што су одговоран однос према
раду, активно учествовање у настави, сарадња са другима, исказана мотивација и
интересовање за учење и напредовање.
Ученику се може умањити оцена услед непримереног понашања и неодговорног односа
према наставном предмету.
Ученик и родитељ имају право увида у писани рад као и на образложење оцене.
Ученици који раде по индивидуалном образовном плану оцењују се бројчано у складу са
њиховим напредовањем и постигнућима задатим планом.
 
СВЕТ ОКО НАС
 
Наставни предмет обухвата следеће области:
- Меримо време и крећемо се
- Моје насеље и околина
- Материјали око нас
- Жива природа
- Нежива природа
Елементи оцењивања из предмета СВЕТ ОКО НАС:
- Усвојеност наставних садржаја
- Примена знања
 
- Активност ученика
У току школске године ученик може добити оцену на основу:
- Писмених провера знања- контролне вежбе
- Усменог испитивања
- Активности на часу
- Домаћих радова
- Писмене провере знања евидентирају се бројчано и улазе у евиденцију (дневник и
педагошку свеску).
- Усмене провере знања се евидентирају бројчано и улазе у евиденцију(дневник и
педагошку свеску).
Критеријум бројчаног оцењивња у процентима:
0% - 30% оцена 1
30%-45% оцена 2
45%-65% оцена 3
65%-85% оцена 4
85%-100% оцена 5
Контролне вежбе се реализују по утврђеном плану који је истакнут на огласној табли
школе и на интернет страници школе.
Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на писменој провери,
провера се понавља.
Саставни део бројчане оцене је и ангажовање ученика као што су одговоран однос према
раду, активно учествовање у настави, сарадња са другима, исказана мотивација и
интересовање за учење и напредовање.
Ученику се може умањити оцена услед непримереног понашања и неодговорног односа
према наставном предмету.
Ученик и родитељ имају право увида у писани рад као и на образложење оцене.
Ученици који раде по индивидуалном образовном плану оцењују се бројчано у складу са
њиховим напредовањем и постигнућима задатим планом.
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
 
Наставни предмет обухвата следеће области:
- Књижевност( читање и тумачење текста,књижевни појмови)
- Језик (граматика, правопис)
- Језичка култура (основни облици језичког и писменог изражавања,усмена и писмена
вежбања)
Елементи оцењивања из предмета математика:
- Усвојеност наставних садржаја
- Примена знања
- Активност ученика
У току школске године ученик може добити оцену на основу:
- Писмених провера знања- контролне вежбе
- Усменог испитивања
- Активности на часу
- Домаћих радова
Писмене провере знања евидентирају се бројчано и улазе у евиденцију (дневник и
педагошку свеску).
Петнаестоминутне вежбе могу се дати ученицима без најаве, али оцена не улази у
дневник. Може се евидентирати у педагошку свеску.
Критеријум бројчаног оцењивања у процентима:
0% - 30% оцена 1
30%-45% оцена 2
45%-65% оцена 3
65%-85% оцена 4
85%-100% оцена 5
 
Контролне вежбе се реализују по утврђеном плану који је истакнут на огласној табли
школе и на интернет страници школе.
Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на писменој провери,
провера се понавља.
Саставни део бројчане оцене је и ангажовање ученика као што су одговоран однос према
раду, активно учествовање у настави, сарадња са другима, исказана мотивација и
интересовање за учење и напредовање.
Ученику се може умањити оцена услед непримереног понашања и неодговорног односа
према наставном предмету.
Ученик и родитељ имају право увида у писани рад као и на образложење оцене.
Ученици који раде по индивидуалном образовном плану оцењују се бројчано у складу са
њиховим напредовањем и постигнућима задатим планом.
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
Наставни предмет обухвата следеће области:
1. Знање и разумевање
2. Слушање музике
3. Музичко извођење
4. Музичко стваралаштво
Елементи оцењивања из предмета Музичка култура:
- Усвојеност наставних садржаја
- Примена знања
- Активност ученика
У току школске године ученик може добити оцену на основу:
- Усвојености извођења музике
- Усвојености музичке писмености
 
- Усменог испитивања
- Активности на часу
- Оцене за све области се евидентирају бројчано и улазе у евиденцију (Дневник и
педагошку свеску).
Критеријум бројчаног оцењивња у процентима:
- Довољан успех: познавање основна музичких и ритмичких фраза;
- Добар успех: познавање основних музичке теорије;
- Врло добар успех: разумевање музичког дела и делимично извођење композиција
мелодијски и ритмички;
- Одличан успех: разумевање музичког дела и извођење композиција мелодијски и
ритмички; стварање музике.
Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на усменој провери,
провера се понавља.
Саставни део бројчане оцене је и ангажовање ученика као што су одговоран однос према
раду, активно учествовање у настави, сарадња са другима, исказана мотивација и
интересовање за учење и напредовање.
Ученику се може умањити оцена услед непримереног понашања и неодговорног односа
према наставном предмету.
Ученик и родитељ имају право на образложење оцене.
Ученици који раде по индивидуалном образовном плану оцењују се бројчано у складу са
њиховим напредовањем и постигнућима задатим планом.
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
 
Сврха и принципи оцењивања
Наставник се руководи следећим принципима при оцењивању:
1) поузданост: означава усаглашеност оцене са утврђеним, јавним и прецизним
критеријумима оцењивања;
 
2) ваљаност: оцена исказује ефекте учења (оствареност исхода, ангажовање и напредовање
ученика);
3) разноврсност начина оцењивања: избор одговарајућих и примена различитих метода и
техника оцењивања како би се осигурала ваљаност, поузданост и објективност оцена;
4) редовност и благовременост оцењивања, обезбеђује континуитет у информисању
ученика о њиховој ефикасности у процесу учења и ефекат оцене на даљи процес учења;
5) оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу
Оценом се изражава:
1) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа,
достизање исхода и степена развијености компетенција у току савладавања програма
предмета;
2) ангажовање ученика у настави ;
3) напредовање у односу на претходни период;
4) однос према предмету - редовно доношење прибора за рад (блок, прибор за сликање,
цртање или други материјал у складу са најављеном темом)
4) препорука за даље напредовање ученика.
Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1).
Ученику се не може умањити оцена из предмета због односа ученика према ваннаставним
активностима или непримереног понашања у школи.
Како би се дефинисали стандарди за предмет Ликовна култура и у складу са тиме била
изведена оцена ученику, садржај предмета подељен је у области:
1. КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У ПРОСТОРУ
2. ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА КАРАКТЕР ОБЛИКА (СВЕТЛОСТ)
3. ЈЕДНОБОЈНА КОМПОЗИЦИЈА УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА (КЛУАЖ)
4. ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ СПАЈАЊЕМ
(ВЕЗИВАЊЕ)
5. ЗНАЦИ И СИМБОЛИ
6. ЗАМИШЉАЊА
7. КОНТРАСТ
 
8. ИНДИВИДУАЛНО КОРИШЋЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД
(ПАКОВАЊЕ)
9. ЛЕПО ПИСАЊЕ СА КАЛИГРАФИЈОМ
10 . АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ ПРОСТОР
Специфичност наставног процеса и учења у Ликовној култури огледа се у повезаности
садржаја свих области, као и у испреплетаности компоненти учења.
Оцењивање се врши бројчано, на основу остваривања оперативних задатака и
минималних образовних захтева. Праћење напредовања ученика обавља се сукцесивно,
током целе школске године, на основу јединствене методологије која предвиђа следеће
тематске целине: медији, материјали и технике визуелних уметности, елементи, принципи
и садржаји визуелних уметности, улога, развој и разлићитост визуелних уметности, однос
према раду.
Приликом оцењивања води се рачуна о следећим елементима:
- цртање према теми
- естетика ликовног изражаја (усклађивање боја)
- одговарајућа геометријска и просторна целина (одговарајућа величина детаља на цртежу
и приказивање друге димензије)
Оцена подразумева оцену за рад и оцену за однос према раду. Оцена за однос према раду
подразумева редовно доношење прибора за рад (блок, прибор за сликање, цртање или
други материјал у складу са најављеном темом)
Закључна оцена је бројчана и утврђује се на основу свих оцена од почетка школске године
и сагледавања развоја, напредовања и ангажовања ученика и прикупљених података у
педагошкој документацији наставника.
Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од:
1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50;
2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49;
3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49;
4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49.
Закључна оцена за успех из предмета је недовољан (1), ако је аритметичка средина свих
појединачних оцена мања од 1,50.
 
Обавештавање о оцењивању
На почетку школске године наставник је дужан да на примерен начин обавести ученика о
прописаним циљевима, стандардима постигнућа и исходима учења.
На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о
критеријумима, начину, поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу
појединачних оцена закључној оцени.
Евиденција о успеху ученика
Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика,
процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у дневнику рада и својој
педагошкој документацији. Под педагошком документацијом, у смислу овог правилника,
сматра се писана или електронска документација наставника која садржи: личне податке о
ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за постигнућа, податке о
провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању
ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. Подаци
унети у педагошку документацију могу бити коришћени за потребе информисања
родитеља, приликом одлучивања по приговору или жалби на оцену и у процесу
самовредновања и екстерног вредновања квалитета рада установе.
 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
 
Наставни предмет обухвата следеће области:
-Ходање и трчање
-Скакање и прескакање
-Бацање и хватање
-Вишење и упори пењања
-Вежбе на тлу
-Вежбе равнотеже
-Вежбе реквизитима
-Ритмички плесови и народни плесови
 
Оценом се изражава:
1) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа,
достизање исхода и степена развијености компетенција у току савладавања програма
предмета;
2) ангажовање ученика у настави;
3) напредовање у односу на претходни период;
4) препорука за даље напредовање ученика.
Бројчане оцене су:
одличан (5), врлодобар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Ученику се не може
умањити оцена из предмета због односа ученика према ваннаставним активностима или
непримереног понашања у школи.
Оцењивање моторичких знања, умења и навика врши се на основу минималних
образовних задатака и образовних стандарда за крај обавезног образовања .
Праћење и оцењивање
• Усвојеност здравствено-хигијенских навика прати се на основу утврђивања нивоа
правилног држања тела и одржавања личне и колективне хигијене, а такође и на основу
усвојености и примене знања из области здравља.
• Степен савладаности моторичких знања и умења спроводи се на основу минималних
програмских захтева, који је утврђен на крају навођења програмских садржаја.
• Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у наставном
процесу, такмичењима и ваншколским активностима. Минимални образовни захтеви
• Оцењивање степена савладаности моторичких знања и умења спроводи се према
утврђеним минималним образовним стандардима.
Закључна оцена је бројчана и утврђује се на основу свих оцена од почетка школске године
и сагледавања развоја, напредовања и ангажовања ученика и прикупљених података у
педагошкој документацији наставника.
Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од:
1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50;
2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49;
3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49;
 
4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49.
Закључна оцена за успех из предмета је недовољан (1), ако је аритметичка средина свих
појединачних оцена мања од 1,50.
Обавештавање о оцењивању
На почетку школске године наставник је дужан да на примерен начин обавести ученика о
прописаним циљевима, стандардима постигнућа и исходима учења.
На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о
критеријумима, начину, поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу
појединачних оцена закључној оцени.
Евиденција о успеху ученика
Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика,
процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у дневнику рада и својој
педагошкој документацији. Под педагошком документацијом, у смислу овог правилника,
сматра се писана или електронска документација наставника која садржи: личне податке о
ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за постигнућа, податке о
провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању
ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. Подаци
унети у педагошку документацију могу бити коришћени за потребе информисања
родитеља, приликом одлучивања по приговору или жалби на оцену и у процесу
самовредновања и екстерног вредновања квалитета рада установе.

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar