foto1
foto1
foto1
foto1
foto1ministarstvo prosvete

aleksinac grb

skola bez nasilja

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ФИЗИКА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ФИЗИКА

ФИЗИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

Критеријуми оцењивња

Р.Б.

ТЕМАТСКА

 
 

ЦЕЛИНА

Исходи и Оцене

     

2

Кретање

1.   разликује кретања према облику путање и према промени брзине;(2)

2.   одређује средњу брзину кретања;(3-4)

3. решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке(брзина);(5)

3

Сила

4.   објашњава узајамно деловање тела са н без непосредног деловања;4. разликује деловање силе Земљине теже од деловања тежине тела:(2)

5. .демонстрира утицај трења и отпора средине на кретање тела и примењује добре и лоше стране ових појава у свакодневном животу;(3-4)

6. демонстрира убрзавање тела, деформисање тела под дејством силе, узајамно деловање наелектрисаних тела, узајамно деловање магнета; (3-4)

7.   решава квалитативне. и графичке задатке (сила);(5)

4

Мерење

8. изражава физичке величине у одговарајућим мерним јединицама међународног система;(2)

9. .разликује основне и изведене величине, претвара веће јединице у мање и обрнуто, користи префиксе микро и мили, кило и мега;(3-4)

10. процењује вредност најмањег подеока приказивача мерних инструмената (резолуција);(5)

11. мери тежину,дужину, време, запремину и масу);(2)

12..одређује средњу вредност мерене величине и грешку(5)

5

Маса и густина

13. повезује масу и инерцију;разликује масу и тежину тела;препознаје их у свакодневном животу и решава различите проблемске задатке;(5)

14. демонстрира испољавање инерције тела;(2)

15. мери тежину,дужину, запремину и масу и на основу мерних вредности одређује густину; (3-4)

16. решава квалитативне и квантитативне задатке (тежина, густина)(5)

6

Притисак

17..разликује преношење силе притиска кроз чврста тела и течности;(2)

18. наводи примере примене /(хидраулична преса, кочнице аутомобила, ходање по снегу..):(3-4)

19. демонстрира притисак чврстих тела и течности;

20. познаје примену хидростатичког притиска (принцип рада водовода, фонтане...);(3-4)

21. мери тежину,дужину, запремину и масу и на основу мернихвредности одређује притисак; (2)

22.решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке(тежина, густина, притисак).(5)

 ФИЗИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

Критеријуми оцењивања

Р.Б.

ТЕМАТСКА

ИСХОДИ И ОЦЕНЕ

 

ЦЕЛИНА

 

1

СИЛА И КРЕТАЊЕ

-     разликује скаларне и векторске физичке величине;(2)

-     користи и анализира резултате мерeња различитих физичких величина и приказује их табеларно и графички; (3-4)

-     анализира зависност брзине и пређеног пута од времена код праволинијских кретања са сталним убрзањем; (3-4)

-     примени Њутнове законе динамике на кретање тела из окружења; (2)

-     покаже од чега зависи сила трења и на основу тога процени како може променити њено деловање; (5)

-     демонстрира појаве: инерције тела, убрзаног кретања, кретање тела под дејством сталне силе, силе трења и сила акције и реакције на примерима из окружења; (3-4)

самостално изведе експеримент из области кинематике и динамике, прикупи податке мерењем, одреди тражену физичку величину и објасни(5)

2

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА

 

3

РАВНОТЕЖА ТЕЛА

-     покаже врсте и услове равнотеже чврстих тела на примеру из окружења; (3-4)

-     наводи примере простих машина које се користе у свакодневном животу; (3-4)

-прикаже како сила потиска утиче на понашање тела потопљених у течност и наведе услове пливања тела на води(2)

4

МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА

-     повеже појмове механички рад, енергија и снага и израчуна рад силе теже и рад силе трења; (3-4)

-     разликује кинетичку и потенцијалну енергију тела и повеже њихове промене са извршеним радом; (2)

-     демонстрира важење закона одржања енергије на примерима из окружења; (3-4)

-     решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке (кинематика и динамика кретања тела, трење, равнотежа полуге, сила потиска, закони одржања...); (5)

5

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ

-     разликује појмове температуре и количине топлоте и прикаже различите механизме преноса топлоте са једног тела на друго;

-     анализира промене стања тела (димензија, запремине и агрегатног стања) приликом грејања или хлађења;(3-4)

наведе методе добијања топлотне енергије и укаже на примере њеног рационалног коришћења(2)

ФИЗИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ОСМИ РАЗРЕД

Р.Б.

ТЕМАТСКА

ИСХОДИ И ОЦЕНЕ

 

ЦЕЛИНА

 

1

Осцилаторно и таласно кретање

-Демонстрира и објашњава деловање куглице клатна и тела(2)

-Демонстрира и објашњава појаву сенке функционисање ока и корекцију вида(3-4)

-Примењује превентивне мере заштите од буке и од прекомереног излагања сунчевим зрацима(2)

2

Светлосне појаве

-Повезује физичке величине које описују осцилације и таласе(5)

-Описује каратеристике звука,ултразвука и инфразвука и наводи примере примене ултразвука(2)

-Анализира примере одбијања и преламања светлости тотална рефлексија и користи Микроскоп и лупу

(5)

3

Електрично поље

-Демонстрација узајамног деловања наелектрисаних тела и објасни од чега оно зависи. (3-4)

-Прикаже и опише електрично поље и израчуна силу којом поље делује на наелектрисање и повеже елктрични напон и јачину електричног поља. (3-4)

4

Електрична струја

-Објасни провођење електричне струје кроз метале ,течности гасове и упореди отпорности металних проводника на основу њихове карактеристике(3-4)

-Новоди и користи изворе електричне струје и зна да их разврста ради рециклаже(2)

-Познаје елементе електричног и уме да их повеже и изабере опсег мерног уређаја мери јачину струје и напон одређује вредност отпора редне и паралелне везе резултат прикаже табеларно и графички. (3-4)

-Описује ефекте који се испољавају при протицању струје(2)

5

Магнетно поље

-Описује узајамно деловање два паралелна проводника са струјом, деловање магнетног поља на струјни проводник и принцип рада (3-4)елетромагнета и електромотора

-Објасни принцип рада компаса и природу Земљиног магнетног поља(5)

-Користи компас и апликације за паметне телефоне за орјентацију у природи. (2)

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar