foto1
foto1
foto1
foto1
foto1ministarstvo prosvete

aleksinac grb

skola bez nasilja

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Оцењивање ученика из српског језика и књижевности

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању Службени гласник РС, бр. 34/2019, 59/2020 и 81/2020 од 05.06.2020. године Бројчана оцена ученика обавезног предмета и изборног програма други страни језик Члан 6 Ученик се оцењуjе броjчано из обавезних предмета и изборног програма други страни jезик, у складу са законом и овим правилником. Броjчана оцена из обавезних предмета и изборног програма други страни jезик, у току школске године, утврђуjе се на основу следећих критериjума: оствареност исхода, самосталност и ангажовање ученика. Оцену одличан (5) добиjа ученик коjи: - у потпуности показуjе способност трансформациjе знања и примене у новим ситуациjама; - лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; - самостално изводи закључке коjи се засниваjу на подацима; - решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у потпуности критички рaсуђуje; - показуjе изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности и ангажовања. Оцену врло добар (4) добиjа ученик коjи: - у великоj мери показуjе способност примене знања и лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; - самостално изводи закључке коjи се засниваjу на подацима; - решава поjедине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатноj мери критички рaсуђуje; - показуjе велику самосталност и висок степен активности и ангажовања. Оцену добар (3) добиjа ученик коjи: - у довољноj мери показуjе способност употребе информациjа у новим ситуациjама; - у знатноj мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; - већим делом самостално изводи закључке коjи се засниваjу на подацима и делимично самостално решава поjедине проблеме; - у довољноj мери критички рaсуђуje; - показуjе делимични степен активности и ангажовања. Оцену довољан (2) добиjа ученик коjи: - знања коjа jе остварио су на нивоу репродукциjе, уз минималну примену; - у мањоj мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку наставника изводи закључке коjи се засниваjу на подацима; - понекад jе самосталан у решавању проблема и у недовољноj мери критички рaсуђуje; - показуjе мањи степен активности и ангажовања. Недовољан (1) добиjа ученик коjи: - знања коjа jе остварио нису ни на нивоу препознавања и не показуjе способност репродукциjе и примене; - не изводи закључке коjи се засниваjу на подацима; - критички не рaсуђуje; - не показуjе интересовање за учешће у активностима нити ангажовање. Српски језик и књижевност V разред На оцену значајно утиче оствареност образовних исхода који су распоређени по наставним областима. Наставна област Стандарди постигнућа ученика Исходи ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ СЈ.1.1.1. С.Ј.1.1.4. СЈ.1.1.5. СЈ.1.1.6. СЈ.1.1.7. СЈ.2.1.1. СЈ.2.1.5. СЈ.3.1.1. СЈ.3.1.2. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  разуме текст који чита наглас и у себи;  разликује основне делове текста и књиге (наслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, садржај, предговор, поговор), препознаје цитат, служи се садржајем да би пронашао одређени део текста;  пронађе и издвоји основне информације из текста према датим критеријумима;  упоређује информације из два текста или више њих (према датим критеријумима);  разликује у тексту битно од небитног;  повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство-циљ, узрокпоследица и сл.);  користи различите стратегије читања: „летимично читање”, „читање с оловком у руци”;  издвоји кључне речи, резимира текст и изводи јасан закључак заснован на тексту. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.3. СЈ.1.2.4. СЈ.1.2.7. СЈ.1.2.8. СЈ.1.2.9. СЈ.2.2.1. СЈ.2.2.3. СЈ.2.2.5. СЈ.3.2.1. СЈ.3.2.4. СЈ.3.2.5. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст који је целовит и кохерентан;  користи школско издање Правописа;  доследно користи правописну норму;  пише резиме једноставнијих и сложенијих текстова. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК СЈ.1.3.3. СЈ.1.3.4. СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.9. СЈ.1.3.14. СЈ. 2.3.3. СЈ.2.3.6. СЈ.2.3.7. СЈ.2.3.8. СЈ.2.3.10. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  одређује место акцента у једноставнијим примерима;  препознаје врсте и подврсте речи, СЈ.3.3.4. СЈ.3.3.6. СЈ.3.3.7. познаје основне граматичке категорије, и примењује језичку норму у вези са облицима речи;  самостално одређује главне и зависне реченичне чланове;  правилно употребљава падеже у реченици и синтагми и познаје главна значења падежа;  уочава главна значења и функције одређених глаголских облика;  познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације и у школским текстовима. КЊИЖЕВНОСТ СЈ.1.4.1. СЈ.1.4.2. СЈ.1.4.3. СЈ.1.4.4. СЈ.1.4.5. СЈ.1.4.6. СЈ.1.4.7. СЈ.1.4.8. СЈ.1.4.9. СЈ.2.4.1. СЈ.2.4.2. СЈ.2.4.5. СЈ.2.4.6. СЈ.2.4.7. СЈ.2.4.9. СЈ.3.4.1. СЈ.3.4.2. СЈ.3.4.3. СЈ.3.4.4. СЈ.3.4.5. СЈ.3.4.6. СЈ.3.4.7. СЈ.3.4.8. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  повезује дело са именом аутора као и са временом које се узима као оквир приповедања;  разуме основне одлике књижњвних родова и врста и препознаје их на конкретним примерима;  разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност);  препознаје одређене врсте стиха и стилске фигуре;  разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача;  препознаје различите облике казивања у тексту;  уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, књижевни лик, идеје, итд.  води дневник о прочитаним књигама и јасно говори о сопственом естетском доживљају прочитаног текста. У свакој наставној области постоје постоје три нивоа стандарда постигнућа који утичу на оцену. Ред. бр. Наставна област Основни ниво Ученик уме да: Средњи ниво Ученик уме да: Напредни ниво Ученик уме да: 1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи; СЈ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге СЈ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења CJ.3.1.1. проналази, издваја упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима); (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста СЈ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима; СЈ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног; СЈ.1.1.7.повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на једноставнијем тексту. одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања; СЈ.2.1.5.проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима). CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст; CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту. 2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу); CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу; CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан; CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај; CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста; CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева. CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста; CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста; CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму. завршни део текста); CJ.1.2.4. уме да преприча текст; CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем); CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима; CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње. 3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК СЈ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставнијим примерима; CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи; CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима; CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми; CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи; CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима; CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици; CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика; CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама; CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима); CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла. који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.). медијским текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава. 4. КЊИЖЕВНОСТ CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела; CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност); CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму; CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац); CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничко м тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог; CJ.1.4.6. препознаје CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст); CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова, карактеристичних тема и мотива; CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту; CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу; CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту; CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе; CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело; CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже; CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави. постојање стилских фигура у књижевноуметничко м тексту (епитет, поређење, ономатопеја); CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничко г текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик... CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметнички х текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе; CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела. социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност; CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог; CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама. Ако ученик савлада у потпуности основни и средњи ниво и већи део напредног нивоа, биће оцењен оценом ОДЛИЧАН 5. Ако ученик савлада у потпуности основни и средњи ниво и део напредног нивоа, биће оцењен оценом ВРЛОДОБАР 4. Ако ученик савлада у потпуности основни и мањи део средњег нивоа, биће оцењен оценом ДОБАР 3. Ако ученик савлада већи део основног нивоа, биће оцењен оценом ДОВОЉАН 2. Ако ученик савлада мањи део основног нивоа, биће оцењен оценом НЕДОВОЉАН 1. Српски језик и књижевност VI разред На оцену значајно утиче оствареност образовних исхода који су распоређени по наставним областима. Наставна област Стандарди постигнућа ученика Исходи ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ СЈ.1.1.1. С.Ј.1.1.4. СЈ.1.1.5. СЈ.1.1.6. СЈ.1.1.7. СЈ.2.1.1. СЈ.2.1.5. СЈ.3.1.1. СЈ.3.1.2. СЈ.3.1.3. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  разуме текст који чита наглас и у себи;  разликује основне делове текста и књиге (наслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, садржај, предговор, поговор), препознаје цитат, служи се садржајем да би пронашао одређени део текста;  пронађе и издвоји основне информације из текста према датим критеријумима;  упоређује информације из два текста или више њих (према датим критеријумима);  разликује у тексту битно од небитног;  повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство-циљ, узрокпоследица и сл.);  користи различите стратегије читања: „летимично читање”, „читање с оловком у руци”;  издвоји кључне речи, резимира текст и изводи јасан закључак заснован на тексту;  издваја из текста аргументе у прилог некој тези или ставу. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.3. СЈ.1.2.4. СЈ.1.2.7. СЈ.1.2.8. СЈ.1.2.9. СЈ.2.2.1. СЈ.2.2.2. СЈ.2.2.3. СЈ.2.2.5. СЈ.3.2.1. СЈ.3.2.4. СЈ.3.2.5. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст који је целовит и кохерентан;  састави вест, реферат, извештај;  користи школско издање Правописа;  доследно користи правописну норму;  пише резиме једноставнијих и сложенијих текстова. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК СЈ.1.3.1. СЈ.1.3.3. СЈ.1.3.4. СЈ. 1.3.5. СЈ.1.3.6. СЈ.1.3.8. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  разуме особине и поделу гласова, дели реч на слогове, примењује језичку норму у СЈ.1.3.9. СЈ. 1.3.10. СЈ.1.3.13. СЈ.1.3.14. СЈ.1.3.16. СЈ.2.3.2. СЈ. 2.3.3. СЈ.2.3.4. СЈ.2.3.6. СЈ.2.3.7. СЈ.2.3.8. СЈ.2.3.10. СЈ. 2.3.11. СЈ.3.3.1. СЈ.3.3.2. СЈ.3.3.4. СЈ.3.3.6. СЈ.3.3.7. СЈ.3.3.8. вези са гласовним променама;  одређује место реченичног акцента у једноставнијим примерима;  препознаје врсте и подврсте речи, познаје основне граматичке категорије, и примењује језичку норму у вези са облицима речи;  разликује моделе творбе речи у српском језику;  разликује синтаксичке јединице: реч, синтагму, предикатску и комуникативну реченицу;  самостално одређује главне и зависне реченичне чланове;  правилно употребљава падеже у реченици и синтагми и познаје главна значења падежа;  познаје главна значења и функције свих глаголских облика (осим имперфекта);  познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације и у школским текстовима;  познаје различита значења вишезначних речи у контексту свакодневне комуникације;  користи речнике, приручнике и енциклопедије. КЊИЖЕВНОСТ СЈ.1.4.1. СЈ.1.4.2. СЈ.1.4.3. СЈ.1.4.4. СЈ.1.4.5. СЈ.1.4.6. СЈ.1.4.7. СЈ.1.4.8. СЈ.1.4.9. СЈ.2.4.1. СЈ.2.4.2. СЈ.2.4.5. СЈ.2.4.6. СЈ.2.4.7. СЈ.2.4.8 СЈ.2.4.9. СЈ.3.4.1. СЈ.3.4.2. СЈ.3.4.3. СЈ.3.4.4. СЈ.3.4.5. СЈ.3.4.6. СЈ.3.4.7. СЈ.3.4.8. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  повезује дело са именом аутора као и са временом које се узима као оквир приповедања;  познаје основне одлике књижњвних родова и врста и препознаје их на конкретним примерима;  разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност);  препознаје одређене врсте стиха и стилске фигуре;  разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача;  препознаје различите облике казивања у тексту;  уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, књижевни лик, идеје, итд.  води дневник о прочитаним књигама и јасно говори о сопственом естетском доживљају прочитаног текста;  разликује појам анализе дела од препричавања. У свакој наставној области постоје постоје три нивоа стандарда постигнућа који утичу на оцену. Ред. бр. Наставна област Основни ниво Ученик уме да: Средњи ниво Ученик уме да: Напредни ниво Ученик уме да: 1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи; СЈ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста СЈ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима; СЈ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног; СЈ.1.1.7.повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на једноставнијем тексту. СЈ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања; СЈ.2.1.5.проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима). CJ.3.1.1. проналази, издваја упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима); CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст; CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту. 2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу); CJ.1.2.2. саставља CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов разумљиву, граматички исправну реченицу; CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста); CJ.1.2.4. уме да преприча текст; CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем); CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима; CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње. кохерентан; CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај; CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста; CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева. тексту и поднаслове деловима текста; CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста; CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму. 3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама; СЈ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставнијим примерима; CJ.1.3.4. препознаје врсте CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене; CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи; CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи; CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима; CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима; CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује); CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама; CJ.3.3.6. познаје речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи; CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела; CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну реченицу); CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима; CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми; CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта); CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.); CJ.1.3.14. зна синтагми и реченици; CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика; CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и медијским текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава; CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери). главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима); CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла; CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним младима, и правилно их употребљава. значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.); CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама. 4. КЊИЖЕВНОСТ CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела; CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност); CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму; CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац); CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничко CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст); CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова, карактеристичних тема и мотива; CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту; CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу; CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту; CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе; CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело; CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га м тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог; CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничко м тексту (епитет, поређење, ономатопеја); CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничко г текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик... CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметнички х текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе; CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела. форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност; CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог; CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела; CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама. образлаже; CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави. Ако ученик савлада у потпуности основни и средњи ниво и већи део напредног нивоа, биће оцењен оценом ОДЛИЧАН 5. Ако ученик савлада у потпуности основни и средњи ниво и део напредног нивоа, биће оцењен оценом ВРЛОДОБАР 4. Ако ученик савлада у потпуности основни и мањи део средњег нивоа, биће оцењен оценом ДОБАР 3. Ако ученик савлада већи део основног нивоа, биће оцењен оценом ДОВОЉАН 2. Ако ученик савлада мањи део основног нивоа, биће оцењен оценом НЕДОВОЉАН 1. Српски језик и књижевност VII разред На оцену значајно утиче оствареност образовних исхода који су распоређени по наставним областима. Наставна област Стандарди постигнућа ученика Исходи ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ СЈ.1.1.1. СЈ.1.1.2. С.Ј.1.1.4. СЈ.1.1.5. СЈ.1.1.6. СЈ.1.1.7. СЈ.1.1.8. СЈ.2.1.1. СЈ.2.1.2. СЈ.2.1.5. СЈ.2.1.6. СЈ.2.1.7. СЈ.3.1.1. СЈ.3.1.2. СЈ.3.1.3. СЈ.3.1.4. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  разуме текст који чита наглас и у себи;  разликује основне делове текста и књиге (наслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, садржај, предговор, поговор), препознаје цитат, служи се садржајем да би пронашао одређени део текста;  пронађе и издвоји основне информације из текста према датим критеријумима;  упоређује информације из два текста или више њих (према датим критеријумима);  разликује уметнички од неуметничког текста, као и сврху текста;  разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности;  разликује у тексту битно од небитног;  повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство-циљ, узрок-последица и сл.);  користи различите стратегије читања: „летимично читање”, „читање с оловком у руци”;  издвоји кључне речи, резимира текст и изводи јасан закључак заснован на тексту;  издваја из текста аргументе у прилог некој тези или ставу;  чита и тумачи нелинеарне делове текста: табеле, графиконе, дијаграме, легенде. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.3. СЈ.1.2.4. СЈ.1.2.6. СЈ.1.2.7. СЈ.1.2.8. СЈ.1.2.9. СЈ.2.2.1. СЈ.2.2.2. СЈ.2.2.3. СЈ.2.2.4. СЈ.2.2.5. СЈ.3.2.1. СЈ.3.2.4. СЈ.3.2.5. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст који је целовит и кохерентан;  састави вест, реферат, извештај;  влада основним жанровима писане комуникације: писмо, обрасци, формулари;  користи школско издање Правописа;  доследно користи правописну норму;  пише резиме једноставнијих и сложенијих текстова. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК СЈ.1.3.1. СЈ.1.3.3. СЈ.1.3.4. СЈ. 1.3.5. СЈ.1.3.6. СЈ.1.3.7. СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.9. СЈ.1.3.10. СЈ.1.3.12. СЈ.1.3.13. СЈ.1.3.14. СЈ. 1.3.15. СЈ.1.3.16. СЈ.1.3.21. СЈ.2.3.1. СЈ.2.3.2. СЈ. 2.3.3. СЈ.2.3.4. СЈ.2.3.5. СЈ.2.3.6. СЈ.2.3.7. СЈ.2.3.8. СЈ.2.3.10. СЈ.2.3.11. СЈ.3.3.1. СЈ.3.3.2. СЈ.3.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.3.3.5. СЈ.3.3.6. СЈ.3.3.7. СЈ.3.3.8. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  разуме особине и поделу гласова, дели реч на слогове, примењује језичку норму у вези са гласовним променама;  влада основним правилима акценатске норме;  одређује место реченичног акцента у једноставнијим примерима;  препознаје врсте и подврсте речи, познаје основне граматичке категорије, и примењује језичку норму у вези са облицима речи;  разликује моделе творбе речи у српском језику;  разликује синтаксичке јединице и њихове врсте: реч, синтагму, предикатску и комуникативну реченицу;  разликује основне врсте независних реченица;  самостално одређује главне и зависне реченичне чланове;  правилно употребљава падеже у реченици и синтагми и познаје главна значења падежа;  познаје главна значења и функције свих глаголских облика (осим имперфекта);  познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације и у школским текстовима;  познаје лексичке појаве и односе потут синонимије, антонимије, хомонимије;  познаје различита значења вишезначних речи у контексту свакодневне комуникације;  користи речнике, приручнике и енциклопедије;  разуме важност књижевног језика за живот заједнице и лични развој. КЊИЖЕВНОСТ СЈ.1.4.1. СЈ.1.4.2. СЈ.1.4.3. СЈ.1.4.4. СЈ.1.4.5. СЈ.1.4.6. СЈ.1.4.7. СЈ.1.4.8. СЈ.1.4.9. СЈ.2.4.1. СЈ.2.4.2. СЈ.2.4.4. СЈ.2.4.5. СЈ.2.4.6. СЈ.2.4.7. СЈ.2.4.8 СЈ.2.4.9. СЈ.3.4.1. СЈ.3.4.2. СЈ.3.4.3. СЈ.3.4.4. СЈ.3.4.5. СЈ.3.4.6. СЈ.3.4.7. СЈ.3.4.8. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  повезује дело са именом аутора као и са временом које се узима као оквир приповедања;  познаје основне одлике књижњвних родова и врста и препознаје их на конкретним примерима;  разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност);  препознаје одређене врсте стиха и стилске фигуре;  разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача;  препознаје различите облике казивања у тексту;  уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, књижевни лик, идеје, итд;  разликује књижевнонаучне врсте: дневник, биографију, аутобиографију, путопис...  води дневник о прочитаним књигама и јасно говори о сопственом естетском доживљају прочитаног текста;  разликује појам анализе дела од препричавања. У свакој наставној области постоје постоје три нивоа стандарда постигнућа који утичу на оцену. Ред. бр. Наставна област Основни ниво Ученик уме да: Средњи ниво Ученик уме да: Напредни ниво Ученик уме да: 1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи; CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), аргументација, пропаганда; СЈ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста СЈ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима; СЈ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног; СЈ.1.1.7.повезује информације и СЈ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања; CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко приповедање, расправа, реклама); СЈ.2.1.5.проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима); CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним CJ.3.1.1. проналази, издваја упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима); CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст; CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту; CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе. идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на једноставнијем тексту; CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и графиконе. примерима; CJ.2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова изнетих у тексту. 2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу); CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу; CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста); CJ.1.2.4. уме да преприча текст; CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава различите обрасце и CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан; CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај; CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста; CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика; CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева. CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста; CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста; CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму. формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном животу; CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем); CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима; CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње. 3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама; СЈ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставнијим примерима; CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи; CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме; CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене; CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи; CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи; CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица); CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима; CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује); CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује акценатску норму; CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама; CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица); CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела; CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну реченицу); CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне); CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима; CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми; CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта); CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору као лексички механизам; у сложенијим примерима; CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици; CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика; CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и медијским текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава; CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери). облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима); CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла; CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним младима, и правилно их употребљава. CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.); CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.); CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви); CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама; CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој. 4. КЊИЖЕВНОСТ CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела; CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност); CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму; CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац); CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничк ом тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог; CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничк ом тексту (епитет, поређење, ономатопеја); CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничк ог текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик... временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација; CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научнопопуларне текстове; CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст); CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност; CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог; CJ.2.4.8. уочава разлику одломака, ликова, карактеристичних тема и мотива; CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту; CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу; CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту; CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе; CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело; CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже; CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави. CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничк их текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе; CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела. између препричавања и анализе дела; CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама. Ако ученик савлада у потпуности основни и средњи ниво и већи део напредног нивоа, биће оцењен оценом ОДЛИЧАН 5. Ако ученик савлада у потпуности основни и средњи ниво и део напредног нивоа, биће оцењен оценом ВРЛОДОБАР 4. Ако ученик савлада у потпуности основни и мањи део средњег нивоа, биће оцењен оценом ДОБАР 3. Ако ученик савлада већи део основног нивоа, биће оцењен оценом ДОВОЉАН 2. Ако ученик савлада мањи део основног нивоа, биће оцењен оценом НЕДОВОЉАН 1. Српски језик и књижевност VIII разред На оцену значајно утиче оствареност образовних исхода који су распоређени по наставним областима. Наставна област Стандарди постигнућа ученика Исходи ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ СЈ.1.1.1. СЈ.1.1.2. CJ.1.1.3. С.Ј.1.1.4. СЈ.1.1.5. СЈ.1.1.6. СЈ.1.1.7. СЈ.1.1.8. СЈ.2.1.1. СЈ.2.1.2. СЈ.2.1.3. СЈ.2.1.4. СЈ.2.1.5. СЈ.2.1.6. СЈ.2.1.7. СЈ.3.1.1. СЈ.3.1.2. СЈ.3.1.3. СЈ.3.1.4. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  разуме текст који чита наглас и у себи;  разликује основне делове текста и књиге (наслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, садржај, предговор, поговор), препознаје цитат, служи се садржајем да би пронашао одређени део текста;  пронађе и издвоји основне информације из текста према датим критеријумима;  упоређује информације из два текста или више њих (према датим критеријумима);  разликује уметнички од неуметничког текста, као и сврху текста;  препознаје различите функционалне стилове;  разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности;  разликује у тексту битно од небитног;  повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство-циљ, узрок-последица и сл.);  користи различите стратегије читања: „летимично читање”, „читање с оловком у руци”;  издвоји кључне речи, резимира текст и изводи јасан закључак заснован на тексту;  издваја из текста аргументе у прилог некој тези или ставу;  чита и тумачи нелинеарне делове текста: табеле, графиконе, дијаграме, легенде. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.3. СЈ.1.2.4. СЈ.1.2.5. СЈ.1.2.6. СЈ.1.2.7. СЈ.1.2.8. СЈ.1.2.9. СЈ.2.2.1. СЈ.2.2.2. СЈ.2.2.3. СЈ.2.2.4. СЈ.2.2.5. СЈ.3.2.1. СЈ.3.2.2. СЈ.3.2.3. СЈ.3.2.4. СЈ.3.2.5. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст који је целовит и кохерентан;  састави вест, реферат, извештај, аргументативни текст, приказ, расправу;  влада основним жанровима писане комуникације: писмо, обрасци, формулари;  користи школско издање Правописа;  доследно користи правописну норму;  пише резиме једноставнијих и сложенијих текстова;  свој говор прилагођава медијуму изражавања, теми, прилици. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК СЈ.1.3.1. СЈ.1.3.2. СЈ.1.3.3. СЈ.1.3.4. СЈ. 1.3.5. СЈ.1.3.6. СЈ.1.3.7. СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.9. СЈ.1.3.10. СЈ.1.3.11. СЈ.1.3.12. СЈ.1.3.13. СЈ.1.3.14. СЈ. 1.3.15. СЈ.1.3.16. СЈ.1.3.17. СЈ.1.3.18. СЈ.1.3.19. СЈ.1.3.20. СЈ.1.3.21. СЈ.2.3.1. СЈ.2.3.2. СЈ. 2.3.3. СЈ.2.3.4. СЈ.2.3.5. СЈ.2.3.6. СЈ.2.3.7. СЈ.2.3.8. СЈ.2.3.9. СЈ.2.3.10. СЈ.2.3.11. СЈ.3.3.1. СЈ.3.3.2. СЈ.3.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.3.3.5. СЈ.3.3.6. СЈ.3.3.7. СЈ.3.3.8. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  зна особине и поделу гласова, дели реч на слогове, примењује језичку норму у вези са гласовним променама;  зна основна правила акценатске норме;  одређује место реченичног акцента у једноставнијим примерима;  препознаје врсте и подврсте речи, познаје основне граматичке категорије, и примењује језичку норму у вези са облицима речи;  разликује моделе творбе речи у српском језику;  разликује синтаксичке јединице и њихове врсте: реч, синтагму, предикатску и комуникативну реченицу;  разликује основне врсте независних реченица;  самостално одређује главне и зависне реченичне чланове;  правилно употребљава падеже у реченици и синтагми и познаје главна значења падежа;  познаје главна значења и функције свих глаголских облика (осим имперфекта);  познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације и у школским текстовима;  познаје лексичке појаве и односе потут синонимије, антонимије, хомонимије;  познаје различита значења вишезначних речи у контексту свакодневне комуникације;  користи речнике, приручнике и енциклопедије;  разуме важност књижевног језика за живот заједнице и лични развој;  зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба, о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика, зна основне податке о језицима националних мањина и има позитиван став о дијалекту. КЊИЖЕВНОСТ СЈ.1.4.1. СЈ.1.4.2. СЈ.1.4.3. СЈ.1.4.4. СЈ.1.4.5. СЈ.1.4.6. СЈ.1.4.7. СЈ.1.4.8. СЈ.1.4.9. СЈ.2.4.1. СЈ.2.4.2. СЈ.2.4.3. СЈ.2.4.4. СЈ.2.4.5. СЈ.2.4.6. СЈ.2.4.7. СЈ.2.4.8 СЈ.2.4.9. СЈ.3.4.1. СЈ.3.4.2. СЈ.3.4.3. СЈ.3.4.4. СЈ.3.4.5. СЈ.3.4.6. По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  повезује дело са именом аутора као и са временом које се узима као оквир приповедања;  познаје основне одлике књижњвних родова и врста и препознаје их на конкретним примерима;  разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност);  препознаје одређене врсте стиха и стилске фигуре;  разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача; СЈ.3.4.7. СЈ.3.4.8.  препознаје различите облике казивања у тексту;  уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, књижевни лик, идеје, итд;  разликује књижевнонаучне врсте: дневник, биографију, аутобиографију, путопис...  води дневник о прочитаним књигама и јасно говори о сопственом естетском доживљају прочитаног текста;  разликује појам анализе дела од препричавања. У свакој наставној области постоје постоје три нивоа стандарда постигнућа који утичу на оцену. Ред. бр. Наставна област Основни ниво Ученик уме да: Средњи ниво Ученик уме да: Напредни ниво Ученик уме да: 1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи; CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), аргументација, пропаганда; CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима; СЈ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем СЈ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања; CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко приповедање, расправа, реклама); CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите функционалне CJ.3.1.1. проналази, издваја упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима); CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст; CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту; CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе. да би пронашао одређени део текста СЈ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима; СЈ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног; СЈ.1.1.7.повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на једноставнијем тексту; CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и графиконе. стилове; CJ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и библиографију и уме њима да се користи; СЈ.2.1.5.проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим критеријумима); CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним примерима; CJ.2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова изнетих у тексту. 2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу); CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу; CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста); CJ.1.2.4. уме да преприча текст; CJ.1.2.5. свој језик CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан; CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај; CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста; CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика; CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста; CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст; CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу; CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста; CJ.3.2.5. зна и прилагођава медијуму изражавања (говору, односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални или неформални); CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном животу; CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем); CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима; CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње. већини случајева. доследно примењује правописну норму. 3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама; CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме; CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене; CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима; CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује); CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује акценатску норму; CJ.3.3.4. познаје некњижевне акцентуације; СЈ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставнијим примерима; CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи; CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела; CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну реченицу); CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне); CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима; CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми; CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта); CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као одреди облик променљиве речи; CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи; CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица); CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима; CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици; CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика; CJ.2.3.9. познаје метонимију као лексички механизам; CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и медијским текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава; CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама; CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица); CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима); CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла; CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним младима, и правилно их употребљава. непожељан начин изражавања; CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору као лексички механизам; CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.); CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.); CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви); CJ.1.3.16. служи се основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери). речницима, приручницима и енциклопедијама; CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до данас); CJ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика; CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина; CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем); CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој. 4. КЊИЖЕВНОСТ CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела; CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност); CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму; CJ.1.4.4. препознаје CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација; CJ.2.4.3. разликује CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова, карактеристичних тема и мотива; CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту; CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу; CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту; CJ.3.4.5. одређује и врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац); CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог; CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја); CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик... CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе; CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела. лирско-епске врсте (баладу, поему); CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научнопопуларне текстове; CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст); CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност; CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог; CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела; CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама. именује врсту стиха и строфе; CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело; CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже; CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави. Ако ученик савлада у потпуности основни и средњи ниво и већи део напредног нивоа, биће оцењен оценом ОДЛИЧАН 5. Ако ученик савлада у потпуности основни и средњи ниво и део напредног нивоа, биће оцењен оценом ВРЛОДОБАР 4. Ако ученик савлада у потпуности основни и мањи део средњег нивоа, биће оцењен оценом ДОБАР 3. Ако ученик савлада већи део основног нивоа, биће оцењен оценом ДОВОЉАН 2. Ако ученик савлада мањи део основног нивоа, биће оцењен оценом НЕДОВОЉАН 1. НАПОМЕНА На оцену ће утицати и степен активности и ангажовања, као и самосталност у раду ученика.

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar