foto1
foto1
foto1
foto1
foto1ministarstvo prosvete

aleksinac grb

skola bez nasilja

КРИТЕРИЈУМИ ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Критеријум оцењивања

Предмет:Информатика и рачунарство Разред: V

Наставнатема

ОЦЕНА

 

2

3

4

5

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНО- КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА

Ученикумеда:

-наведеприменуинформатике и рачунарства у савременом животу

-  ПравилнокористиИКТ уређаје

-  Правиразликуизмеђу

хардвера,софтвераисервиса

-  Прилагодирадноокружење кроз основна подешавања

-Сачуваиорганизујеподатке

-  Креирадигиталнуслику

-  Креиратекстуалнидокументи

-  Разликујеосновнетипове датотека

- примени основне акције едитовањаиформатирања

дигиталнесликеитекстуалног документа

(самосталноисараднички)

-Примениалатезаснимањеи репродукцију аудио и видео записа

-Креирамултимедијалну презентацију и примени

основне акције едитовања и форматирања(самосталнои сараднички).

 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

-  реагујеисправнокададођеу потенцијално небезбедну

ситуацијуукоришћењуИКТ уређаја

-  доводиувезузначај

правилногодлагањадигиталног отпада и заштиту животне

средине

-  разликује безбедно од небезбедног, пожељно од непожељногпонашањана интернету

-  реагујеисправнокададођеу контакт са непримереним

садржајемилисанепознатом особом путем интернета

-  приступаинтернету,

самостално претражује, проналази информације у дигиталном окружењу и преузимаихнасвојуређај

-  препознајеризикзависностиод технологијаидоводигаувезуса својим здрављем

-  информацијаманаинтернету приступа критички

-  спроводи поступке за заштиту личнихподатакаиприватностина интернету

-објаснипојамауторскихправа и разликује основне лиценцеза дељење садржаја

 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ

-сарађујесаосталимчлановима групе у одабиру теме, прикупљању и обради

материјала,представљању пројектних резултата и закључака;

- користи могућности које пружајурачунарскемрежеу

сферикомуникацијеисарадње

-креира,објављујеипредставља дигиталне садржаје користећи расположиве алате

-креира,објављујеи

представљадигиталнесадржаје користећи расположиве алате

-вреднујепроцесирезултате пројектних активности

 

 

РАЧУНАРСТВО

-наведередоследкоракау решавању једноставног логичког проблема

-креираједноставанрачунарски програм у визуелном окружењу

-  сврсисходно примењује програмскеструктуреиблокове наредби

-  користиматематичкеоператоре за израчунавање

-   објаснисценариоиалгоритам пројекта

-   анализираидискутујепрограм

-   проналазииотклањагрешкеу програму

 

 

 

Светеме

Честопропустида уради

домаћизадатак;реткоучествује у раду на часу

Радиначасуузпомоћ наставника

Трудиседаприличноредовно ради домаће задатке;; често учествује у раду на часу;

Радиначасуузмањупомоћ наставника

Редовнорадидомаћи,активно учествује у раду на часу;

Самосталнорадизадатке

Редовнорадидомаћи,активно учествује у раду на часу

Самосталнорадиначасу

Критеријум оцењивања

Предмет:Информатика и рачунарство Разред: VI

Наставнатема

 

ОЦ

ЕНА

 

2

3

4

5

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНО- КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА

Ученикумеда:

-  правилнокористиИКТ уређаје;

-  креира,уређујеи

структурирадигиталнесадржаје којисадржетабеле у

програмузарадсатекстом

-креира,уређујеи

структурирадигиталнесадржајек ојисадржетабеле у

програмузарадсатекстом и програмузарадсамултимедијални мпрезентацијама

 

-креираи

обрађуједигиталнуслику;

-самосталноснима и вршиосновнуобрадуаудиои видеозаписа;

--

уређујемултимедијалнупрезентаци јукојасадрживидео и

аудиосадржаје;

-

уређујемултимедијалнупрезент ацијукојасадрживидео и аудиосадржаје;

-   чуваи

организујеподаткелокалноиу облаку;

 

-   одговорноиправилнокористи ИКТ уређаје у

мрежномокружењу;

 

-одговорноиправилнокористи

-примењујепоступкеиправилаза

-приступаИнтернету,самостално

-објаснипоступакзаштите

 

ИКТуређаје умрежном окружењу;

безбеднопонашањеипредстављање

претражује,проналазиипроцењује

дигиталногпроизвода/садржаја

ДИГИТАЛНА

-разликујеосновнеинтернет

сервисе;

на мрежи

-приступаИнтернету,самостално

информацијеипреузимаихнасвој

уређајпоштујућиауторскаправа;

одговарајућомCCлиценцом;

ПИСМЕНОСТ

-примењујепоступкеиправилаза

безбеднопонашањеи

претражује,проналазиипроцењује

информацијеипреузимаихнасвој

   
 

представљањенамрежи;

уређајпоштујућиауторскаправа;

   

 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ

-сарађујесаосталимчлановима групе у одабиру теме, прикупљању и обради

материјала,представљању пројектних резултата и закључака;

- користи могућности које пружајурачунарскемрежеу

сферикомуникацијеисарадње

-креира,објављујеипредставља дигиталне садржаје користећи расположиве алате

-креира,објављујеи

представљадигиталнесадржаје користећи расположиве алате

-вреднујепроцесирезултате пројектних активности

 

 

 

РАЧУНАРСТВО

-  креираједноставанпрограму текстуалном програмском

језику;

-  користиматематичкеизразеза израчунавања у једноставним програмима;

-објаснии примени

одговарајућупрограмску

структуру(наредбедоделе, гранања, петље);

--користиуоквирупрограма нумеричке, текстуалне и

једнодимензионенизовске вредности;

 

-разложисложенипроблемна једноставније функционалне целине (потпрограме);

-разложисложенипроблемна једноставније функционалне целине (потпрограме);

-проналазииотклањагрешкеу програму

 

Светеме

Честопропустида уради

домаћизадатак;реткоучествује у раду на часу

Радиначасуузпомоћ наставника

Трудиседаприличноредовно ради домаће задатке;; често учествује у раду на часу;

Радиначасуузмањупомоћ наставника

Редовнорадидомаћи,активно учествује у раду на часу;

Самосталнорадизадатке

Редовнорадидомаћи,активно учествује у раду на часу

Самосталнорадиначасу

 

 

 

Критеријум оцењивања

Предмет: Информатика и рачунарство

Разред: VII

Наставнатема

 

ОЦЕНА

   

2

3

4

5

 
 
 

- разликује визуелну

- разликује визуелну презентацију

- разликује визуелну презентацију

- разликује визуелну

 
 

презентацију и

и логичку структуру текста;

и логичку структуру текста;

презентацију и логичку

 
 

логичкуструктуру текста;

-користи алате за стилско

-користи алате за стилско

структуру текста;

 
 

-користи алате за стилско

обликовање документа и креирање

обликовање документа и креирање

-користи алате застилско

 
 

обликовање документа и

прегледа садржаја у програму за

прегледа садржаја  у програму за

обликовање документа и

 
 

креирање прегледа садржаја у

обраду текста;

обраду текста;

креирање прегледа садржаја  у

 
 

програму за обраду текста;

-објасни принципе растерске и

-објасни принципе растерске и

програму за обраду текста;

 
   

векторске графике и модела

векторске графике и модела

-објасни принципе растерске и

 

ИНФОРМАЦИОНО-

 

приказа боја;

приказа боја;

векторске графике и модела

 
 

-креира растерску слику у

-креира растерску слику у

приказа боја;

 

КОМУНИКАЦИОН

 

изабраном програму;

изабраном програму;

-креира растерску слику у

 

А ТЕХНОЛОГИЈА

 

-креира векторску слику у

-креира векторску слику у

изабраном програму;

 
   

изабраном програму;

изабраном програму;

-креира векторску слику у

 
     

-користи алате за уређивање  и

изабраном програму;

 
     

трансформацију слике;

-користи алате за уређивање  и

 
       

трансформацију слике;

 
       

-креира гиф анимацију;

 
       

- креира видео-запис

 
       

коришћењем алата за снимање

 
       

екрана;

 
 

-разликује појмове URL, DNS,

-разликује појмове URL, DNS, IP

-разликује појмове URL, DNS, IP

-разликује појмове URL, DNS,

 
 

IP адреса;

адреса;

адреса;

IP адреса;

 
 

-објасни појмове хипер веза и

-објасни појмове хипер веза и

-објасни појмове хипер веза и

-објасни појмове хипер веза и

 
 

хипер текст;

хипер текст;

хипер текст;

хипер текст;

 
 

-креира, форматира и шаље

-креира, форматира и шаље

-креира, форматира и шаље

-креира, форматира и шаље

 
 

електронску пошту;

електронску пошту;

електронску пошту;

електронску пошту;

 
 

-обавља електронску

-обавља електронску

-обавља електронску

-обавља електронску

 
 

комуникацију на сигуран,

комуникацију на сигуран, етички

комуникацију на сигуран, етички

комуникацију на сигуран,

 
 

етички одговоран и безбедан

одговоран и безбедан начин

одговоран и безбедан начин

етички одговоран и безбедан

 

ДИГИТАЛНА

начин водећи рачуна  о

водећи рачуна  о  приватност;

водећи рачуна  о  приватност;

начин водећи рачуна  о

 

приватност;

-препозна непримерени садржај,

-препозна непримерени садржај,

приватност;

 

ПИСМЕНОСТ

 

нежељене контакте и адекватно се

нежељене контакте и адекватно се

-препозна непримерени

 
   
   

заштити;

заштити;

садржај, нежељене контакте и

 
     

-сараднички креира и дели

адекватно се заштити;

 
     

документе у облаку водећи рачуна

-сараднички креира и дели

 
     

о одговарајућим нивоима

документе у облаку водећи

 
     

приступа;

рачуна о одговарајућим

 
       

нивоима приступа;

 
       

-подешава хипер везе према

 
       

делу садржаја,  другом

 
       

документу или веб локацији;

 

 

 

 

- сарађује са осталим

- креира, уређује и структурира

- креира рачунарске програме који

- поставља резултат свог рада

 

члановима групе у свим

дигиталне садржаје који

доприносе решавању пројектног

на Интернет ради дељења са

 

фазама пројектног задатка;

комбинују текст, слике, линкове,

задатка;

другима самостално;

ИСТРАЖИВАЧКИ

 

табеле и анимације;

- поставља резултат свог рада на

-вреднује своју улогу у групи

   

Интернет ради дељења са другима

при изради пројектног задатка и

ПРОЈЕКАТ

   
   

уз помоћ наставника;

активности за које је био

     
     

-вреднује своју улогу у групи при

задужен

     

изради пројектног задатка и

 
     

активности за које је био задужен

 
 

- уз помоћ програмске

- уз помоћ програмске библиотеке

- уз помоћ програмске библиотеке

- уз помоћ програмске

 

библиотеке текстуалног

текстуалног програмског језика

текстуалног програмског језика

библиотеке текстуалног

 

програмског језика исцртава

исцртава елементе  2Д  графике;

исцртава елементе  2Д  графике;

програмског језика исцртава

 

елементе  2Д графике уз

- употребљава петље и генератор

- употребљава петље и генератор

елементе  2Д  графике;

 

помоћ  наставника

насумичних бројева за исцртавање

насумичних бројева за исцртавање

- употребљава петље и

   

сложенијих облика;

сложенијих облика;

генератор насумичних бројева

РАЧУНАРСТВО

   

- планира, опише и имплементира

за исцртавање сложенијих

     

решење једноставног проблема;

облика;

       

- планира, опише и

       

имплементира решење

       

једноставног проблема;

       

-проналази и отклања грешке у

       

програму

 

Често пропусти да уради

Труди се да прилично редовно

Редовнорадидомаћи, активно

Редовнорадидомаћи, активно

 

домаћи задатак;

ради домаће задатке;

учествује у раду на часу;

учествује у раду на часу

Све теме

ретко учествује у раду на часу

често учествује у раду на часу;

Самостално ради задатке

Самостално ради на часу

 

Ради на часу уз помоћ

Ради на часу уз мању помоћ

   
 

наставника

наставника

   

Критеријуми оцењивања

разред: VIII

предмет: Информатика и рачунарство

ме

ТЕМA 

     

Оцена

 

 

     

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

2

   

3

   

4

   

5

                       
           

Ученик ће бити у стању да:

   

Ученик ће бити у стању да:

   

Ученик ће бити у стању да:

   

Ученик ће бити у стању да:

     

ИНФОРМАЦИОНО

КОМУНИКАЦИОНА

 

-отвори нови радни лист

   

-отвори нови радни лист

   

-отвори нови радни лист

   

-отвори нови радни лист

       

- изврши унос података уз

   

- изврши унос података

   

- изврши уносподатака

   

- изврши уносподатака

       

помоћ наставника

   

- разликује типове  података.

   

- разликује типове  података.

   

- разликује типове  података.

                   

-сортира и филтрира податке по

   

-сортира и филтрира податке

1.

                 

задатом критеријуму

   

по задатом критеријуму

                 

форматира ћелије

   

-разуме појам адресе ћелије

                         

-форматира ћелије,сачува је у

                         

пдф у и одштампа

                         

-користи формуле за

                         

израчунавање статистика

                         

-изради графикон

                             
                               
           

Ученик ће бити у стању

   

- Препозна ризик на

   

Ученик ће бити у стању да

   

Ученик ће бити у стању да

     

ПИСМЕНОСТ

   

да

   

интернету

   

-објасни појам отворени

   

-објасни појам отворени

         

Препозна ризик на

   

-разуме на које све начине

   

подаци

   

подаци

         

интернету

   

делимо личне податке

   

-разуме на које све начине

   

-Разуме везу између

         

Установи када не би

   

приликом коришћења

   

делимо личне податке

   

ризика на интернету и

         

требало да дели личне

   

интернета

   

приликом коришћења

   

кршења права

         

податке и разуме ризик

   

-разуме потенцијалне ризике

   

интернета

   

-разуме на које све начине

2.

       

од таквих поступака

   

дељења личних података

   

-разуме потенцијалне ризике

   

делимо личне податке

             

путем интернета,поготову

   

дељења личних података

   

приликом коришћења

   

ДИГИТАЛНА

                 
               

личних података деце

   

путем интернета,поготову

   

интернета

                     

личних података деце

   

-разуме потенцијалне

                           

ризике дељења личних

                           

података путем

                           

интернета,поготову

                           

личних података деце

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК (рачунарство)


креиран онлајн упитник који у потпуности не одговара теми

 

-сарадња у групи није адекватна

-постоји покушај израде кода на основу изабране теме

-приказан је део тока израде у програму за обраду текста

- није креирана презентација

- непотпун креиран упитник ,прослеђен и анализиран

 

-у току израде задатка постоји сарадња у групи

-израђени су делови пројекта коришћењем техника рада у програмима за табеларне прорачуне

-приказан је део кода који се односи на решење проблема датог у изабраној теми

- приказана презентација са непотпуним резултатима рада


-креиран, прослеђен и анализиран онлајн упитник

- приказано је коначно програмско решење без анализе тока израде пројекта и тока истраживања

- резултати рада су скриншотовани и налазе се у презентацији

-креиран, прослеђен и анализиран онлајн упитник

 

-приказано је коначно програмско решење са анализом тока израде пројекта, тешкоћама на које се наилазило и начинима њиховог отклањања

-приказан је ток истраживања и начин долажења до решења датог проблема

- резултати рада су скриншотовани и налазе се у презентацији

 

РАЧУНАРСТВО

 

Присећање и израда

основних елемената
задатка уз помоћ
наставника

Ученик уз малу помоћ наставника (дозвољене 2 сугестије)

 

-креира низове

-креира табеле

-пише код за одређену

функцију/е

-израђује једноставан

график

-изврши само један захтев сортирање или филтрирање


Исти критеријуми као за оцену пет, дозвољене две ситне грешке

-креира низове

-креира табеле

-примењује библиотеке

података

-исправно пише код за

примену функција

(сумирање, просечна вредност, минимум, максимум)
-графички представља

податке

-сортира и филтрира

податке у табели

Ученик самостално и без грешке

 

-креира низове

-креира табеле

-примењује библиотеке

података

-исправно пише код за

примену функција

(сумирање, просечна вредност, минимум, максимум)
-графички представља

податке

-сортира и филтрира

податке у табели

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar