foto1
foto1
foto1
foto1
foto1ministarstvo prosvete

aleksinac grb

skola bez nasilja

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ПРВИ РАЗРЕД

Критеријуми за оцењивање у 1. разреду основне школе

 
Оцењивање ученика врши се у складу са „Правилником о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању“ („Сл. гласник РС“, бр.34/2019. 59/2020. И 81/2021.)
Оцењивање је дефинисано као саставни део процеса наставе и учења, којим се обезбеђује стално
праћење остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа ученика.
Исходи су дефинисани као функционално знање ученика, тако да показују шта ће ученик бити у
стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је
градио и развијао током једне школске године учења конкретног наставног предмета.
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
Ученик уме да:
1. разликује изговорени глас и написано слово; изговорене и написане речи и реченице;
2.влада основном техником читања и писања ћириличког текста;
3. разуме оно што прочита;
4. активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког текста који му се чита;
5. препозна песму, причу и драмски текст;
6. одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и место дешавања у вези са прочитаним
текстом;
7. уочи ликове и прави разлику између њихових позитивних и негативних особина;
8. изрази своје мишљење о понашању ликова у књижевном делу;
9. препозна загонетку и разуме њено значење;
10. препозна басну и разуме њено значење;
11. разликује слово, реч и реченицу;
12. правилно изговори и напише кратку и потпуну реченицу једноставне структуре са
одговарајућом интонацијом, односно интерпункцијским знаком на крају;
13. правилно употреби велико слово;
14. учтиво учествује у вођеном и слободном разговору;
15. обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима;
 
16. усмено препричава; усмено прича према слици/сликама и о доживљајима;
17. усмено описује ствари из непосредног окружења;
18. бира и користи одговарајуће речи у говору; на правилан начин користи нове речи у
свакодневном говору;
19. напамет говори краће књижевне текстове;
20. учествује у сценском извођењу текста;
21. пажљиво и културно слуша саговорнике;
22. слуша, разуме и парафразира поруку;
23. слуша интерпретативно читање и казивање књижевних текстова ради разумевања и
доживљавања;
24. примењује основна правописна правила;
25. пише читко и уредно;
26. писмено одговара на постављена питања;
27. спаја више реченица у краћу целину;
28. пише реченице по диктату примењујући основна правописна правила;
29. гласно чита, правилно и са разумевањем;
30. тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног;
31. пронађе информације експлицитно изнете у тексту
 
МАТЕМАТИКА
Ученик уме да:
1. одреди међусобни положај предмета и бића и њихов положај у односу на тло; − упореди
2. предмете и бића по величини; − уочи и именује геометријске облике предмета из непосредне
околине;
3. именује геометријска тела и фигуре;
4. групише предмете и бића са заједничким својством;
 
5. сложи/разложи фигуру која се састоји од познатих облика;
6. разликује: криву, праву, изломљену, затворену и отворену линију;
7. црта праву линију и дуж помоћу лењира;
8. броји унапред и уназад и са прескоком;
9. прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве стотине и прикаже их на бројевној правој; −
користи редне бројеве;
10. разликује парне и непарне бројеве, одреди највећи и најмањи број, претходника и
следбеника;
11. користи појмове: сабирак, збир, умањеник, умањилац, разлика;
12. сабира и одузима два једноцифрена броја не записујући поступак;
13. сабира и одузима до 100 без прелаза преко десетице;
14. растави број на сабирке и примени замену места и здруживање сабирака ради лакшег
рачунања; реши текстуални задатак са једном операцијом;
15. разликује новчане апоене до 100 динара и упореди њихову вредност;
16. уочи правило и одреди следећи члан започетог низа;
17. прочита и користи податке са једноставнијег стубичног и сликовног дијаграма или табеле;
18. измери дужину задатом, нестандардном јединицом мере;
19. преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на основу задатог упутства.
 
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Ученик уме да:
1. Примењује једноставне двоставне општеприпремне вежбе (вежбе обликовања)
2. правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања
3. комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу
4. одржава равнотежу у различитим кретањима
5. разликује правилно од неправилног држања тела и правилно држи тело
 
6. примењује правилну технику дисања приликом вежбања
7. изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу
8. игра дечји и народни плес
9. користи основну терминологију вежбања
10.поштује правила понашања у просторима за вежбање
11. поштује мере безбедности током вежбања
12.одговорно се односи према објектима, справама и реквизитимау просторима за вежбање
13. потује правила игре
14. навија фер и бодри учсенике у игри
15. прихвата сопствену победу и пораз
16, уредно одлаже ставри пре и након вежбања
17. наведе делове свога тела и препозна њихову улогу
18. уочи промену у расту код себе и других
19.уочи разлику између здравог и болесног стања
20. примењује здравствено-хигијенске мере, пре, у току и након вежбања
21.одржава личну хигијену
22. учествује у одржавању простора у коме борави
13. схвата значај коришћења воћа у исхрани
14. правилно се понаша за столом
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Ученик уме да:
1. објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне музике и
 
њеног утицаја на тело и зашто је тишина важна;
2. разликује одабране звукове и тонове, певање/свирање; хор/један певач/група певача;
оркестар/један свирач/група свирача, боју различитих певачких гласова и инструмената и музичке
изражајне елементе;
3.препозна музички почетак и крај и понављање теме или карактеристичног мотива у слушаном
делу;
4. повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту гласа и боју инструмента са
карактером дела;
5. поштује договорена правила понашања при слушању музике;
6. користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука;
7. изговара у ритму уз покрет бројалице;
8. пева по слуху песме различитог садржаја и расположења;
9. пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре;
10. примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном певању и
свирању;
11. свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, ритмичку пратњу уз бројалице и песме,
једноставне аранжмане, свирачке деонице у музичким играма;
12. повезује почетне тонове песама-модела и једноставних наменских песама са бојама, ритам са
графичким приказом;
13. објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења.
 
СВЕТ ОКО НАС
Ученик уме да:
1. препозна и искаже радост, страх, тугу и бес уважавајући себе и друге;
2. правовремено и примерено ситуацији искаже своје основне животне потребе за храном, водом
 
и одласком у тоалет;
3. се понаша тако да уважава различитости својих вршњака и других људи;
4. придржава се договорених правила понашања у школи и прихвата последице ако их прекрши;
5. сарађује са вршњацима у заједничким активностима;
6. одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу очувања здравља;
7. чува своју, школску и имовину других;
8. прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама: поплава, земљотрес, пожар;
9. својим речима опише пример неке опасне ситуације из свог непосредног окружења;
10. примењује правила безбедног понашања на путу од куће до школе приликом кретања улицом
са и без тротоара и преласка улице;
11. снађе се у простору помоћу просторних одредница: напред-назад, лево-десно, горе-доле и
карактеристичних објеката;
12. одреди време својих активности помоћу временских одредница: делови дана, обданица и
ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра;
13. посматрањем и опипавањем предмета одреди својства материјала: тврдо-меко, провидно-
непровидно, храпаво- глатко;
14. учествује у извођењу једноставних огледа којима испитује природне феномене;
15. разликује природу од производа људског рада на примерима из непосредног окружења;
16. препознаје облике појављивања воде у непосредном окружењу: потоци, реке, баре, језера;
17. препознаје изглед земљишта у непосредном окружењу: равница, брдо, планина;
18. идентификује биљке и животиње из непосредног окружења на основу њиховог спољашњег
изгледа;
19. уочава разноврсност биљака и животиња на основу спољашњег изгледа;
20. препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и њихову улогу у његовом
свакодневномживоту;
21. препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и додира у његовом свакодневном
функционисању и сазнавању окружења;
 
22. штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места;
23. се понаша тако да не угрожава биљке и животиње у непосредном окружењу;
24. повезује резултате учења и рада са уложеним трудом.
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Ученик уме да:
1. опише, својим речима, визуелне карактеристике по којима препознаје облике и простор;
2. пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима, изгледу објеката/предмета и
облицима из природе и окружења;
3. одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај облика у простору и у равни;
4. црта на различитим подлогама и форматима папира;
5. користи материјал и прибор у складу са инструкцијама;
6. обликује једноставне фигуре од меког материјала;
7. одабере, самостално, начин спајања најмање два материјала;
8. преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад
9. изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и
опажања;
10. преобликује, сам или у сарадњи са другима, употребне предмете мењајући им намену;
11. изрази познате појмове мимиком и покретом тела, без звука;
12. повеже одабрану установу културе са њеном наменом;
13. поштује договоре и правила понашања и облачења приликом посете установама културе.
 
ДИГИТАЛНИ СВЕТ
Ученик уме да:
1. препозна дигиталне уређаје из окружења иименује неке од њих;
 
2.наведе неке од животних ситуација у којима дигитални уређаји олакшавају обављање послова;
3. упореди начине рада и живота људи пре и после појаве дигиталних уређаја;
4. упореди начине креативног изражавања са дигиталним уређајима и без њих;
5. користи дигиталнеуџбенике за учење(самостално и/или узпомоћ наставника);
6. упореди дигитални и папирни уџбеник;
7. упореди традиционалне видове комуникације са комуникацијом посредством дигиталних
уређаја;
8. наведе неке од карактеристика „паметног“ дигиталног уређаја;
9. наведе на који начин дигитални уређаји могу да допринесу упознавању културне баштине;
10. наведе основна правила за коришћење дигиталних уређаја како не би угрозио здравље;
11. наведе неке од здравствених ризика везаних за прекомерно или неправилно коришћење
дигиталних уређаја ;
12. доведе у везу начин одлагања електронског отпада са загађењем животне средине ;
13. наброји основне податке о личности ;
14. објасни зашто саопштавање података о личности представља ризично понашање при
комуникацији помоћу дигиталних уређаја ;
15. именује особе или институције којима се треба обратити за помоћ у случају контакта са
непримереним дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које
комуницирају на неприхватљив начин ;
16. наведе основне препоруке за руковање дигиталним уређајем на одговоран начин (примена
мера физичке заштите) и објасни зашто је важно примењивати их;
17. анализира једноставан познати поступак/активност и предлаже кораке за његово спровођење;
18. протумачи симболе познатог/договореног значења и спроведе поступак описан њима;
19. уочи и исправи грешку у симболима израженом упутству (алгоритму), провери ваљаност свог
решења и по потреби га поправи (самостално или сараднички);
20. доведе у везу алгоритам и понашање дигиталног уређаја.

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar