foto1
foto1
foto1
foto1
foto1ministarstvo prosvete

aleksinac grb

skola bez nasilja

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ГЕОГРАФИЈА

РИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ГЕОГРАФИЈА ЗА 5. РАЗРЕ

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ГЕОГРАФИЈА ЗА 5. РАЗРЕД Наставник:Ана Анђелковић

ТЕМА

         
   

2

3

4

5

ЧОВЕК И

ГЕОГРАФ ИЈА

 

-зна пд кпјих реши пптише реш гепграфија

-зна кп је први ппменуп реш гепграфија

-зна да дефинище предмет прпушаваоа гепграфије -зна какп се дели геграфија кап наука

-објашњава елементе географског омотача (литосфера, хидросфера, атмосфера, биосфера) -објашњава природне и друштвене процесе и објекте

-познаје како се дели географија и објашњава основне одлике физичке , друштвене и регионалне географије

-наводи примере повезаности географије и других наука

-да одговори на питање зашто учимо географију -да одговори на питање о загађењу животне средине и заштити од загађења

ВАСИОНА

 

-зна да дефинище васипну

-разликује                   ппјмпве

Васипна, галаксија, Млешни пут, Суншев систем, Земља -навпди планете Суншевпг система

-разликује небеска тела и

наводи њихове карактеристике(звезде, планете, сателити, астероиди, метеориди, комете)

- разликује метеоре, метеориде, метеорите

-објасни и прикаже структуру

Сунчевог система и положај

Земље у њему

-наводи примере комета, најважнијих датума за истраживање Васионе (лансирање првог сателита, први човек у свемиру, први човек на Месецу...)

-одреди положај Месеца у односу на Земљу и именује месечеве мене

-наводи примере коришћеља вештачких сателита -показује интересовање, поставља питања, наводи своје примере везане за Васиону

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА

ОБЛИК И КРЕТАЊА ЗЕМЉЕ

-навпди каквпг је пблика

Земља

-дефинище щта је глпбус

-зна        да            наведе                 називе кпнтинената и пкеана

-навпди                 и                 разликује земљина кретаоа

-помоћу глобуса описује облик Земље и наводи доказе о њеном облику

-

помоћукартеописујераспоредко пна и воденаЗемљи и наводиназивеконтинената и океана

-објашњава земљина кретања и њихове последице

-разуме појам преступне године на основу трајања револуције

-објашњава деловање Земљине теже на географски омотач -повезује смер ротације са сменом дана и ноћи

-повеже револуцију Земље са сменом годишњих доба на северној и јужној полулопти и појавом топлотних појасева -помоћу глобуса разликује и објасни Земљина кретања и њихове последице

-

повеженагнутостземљинеосесара зличитомосветљеношћуповршин еЗемље

-показује веће интересовање, поставља питања и вези часовних зона

-самостално повезује обданицу и број часовних зона

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА

УНУТРАШЊА

ГРАЂА И

РЕЉЕФ ЗЕМЉЕ

- зна

пснпвнепмпташеунутращое грађеЗемље -зна унутращое и сппљащое силе

-разликује типпве стена и нашин настанка

-разликује епицентар и хиппцентар

-дефинище елементе вулкана и оихпву ппделу -дефинище пснпвне ппјмпве рељефа(планина, низија, брдп, висправан, расед, бпра)

-дефинище прпцесе ерпзије и акумулације

-разликује пснпвне типпве рељефа настали радпм сппљащоих сила(решна дплина, делта, ада, дина, пећина,...)

-опише процес вулканске ерупције и њене последице -разликује хипоцентар и епицентар и наведе трусне зоне у свету и у Србији -помоћу фотографија или узорка стена разликује основне врсте стена

-објашњава и разуме како долази до формирања планина(хоризонтални и вертикални тектонски покрети) -објашњава начин деловања спољашњих сила(деловање

река, ледника, морских

таласа,...)

-помоћу карте и цртежа опише начине и последице кретања литосферних плоча (вулканизам, земљотреси, набирање и раседање); -наведе поступке које ће предузети за време земљотреса; -показујући на карти објашњава „ватрени појас Пацифика“ кроз примере

-помоћу карте и цртежа описује и наводи примере за деловање спољашњих сила

-објашњава мењање облика ивеличине континентата кроз историју

-описује настанак стена и наводи примере за њихово коришћење -описује процес кружења стена у природи на основу деловања унутрашљих и спољашњих сила - показује веће интересовање, поставља питања, наводи своје примереерозивних и акумулативних процеса - анализира узрпке и ппследиценегативнпгделпваоаљ удина рељеф

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА

ВАЗДУШНИ

ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ

-дефинище атмпсферу

-зна састав и слпјеве

атмпсфере

-дефинище време и климу -навпди климатске елементе и фактпре   -зна да наведе пснпвне климатске типпве

-објашњава и разуме значај тропосфере и озоносфере -наводи, објашњава климатске елементе и инструменте за њихово праћење

-објашњава утицај климатских фактора на промену климатских елемената

-наводи и разуме одлике климатских типова

-анализира клима-дијаграм -наводи примере екстремних временских прилика у свету -разуме значај атмосфере за живот људи и њихове делатности

-разуме важност и могућност личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању атмосфере

-анализира узроке и последице негативног деловања људи на атмосферу(глобално загревање, озонске рупе, киселе кише, климатске промене)

- логички закључује и може да опише међусобну повезаност и зависност биљног и животињског света, рељефа, климе, земљишта и човека

-показује веће интересовање, поставља питања, наводи своје примере угрожености атмосфере

 

ПЛАНЕТА

ЗЕМЉА

ВОДЕ НА ЗЕМЉИ

-препознаје и чита географске и допунскеелементек

арте

-

знаодноскопнен ихиводенихповр

шиннаЗемљи

-

знадајесветскомореједин ственаводенаповршинак ојучинеокеани, мора, заливи и мореузи

-мпжедапреппзна и именујепкеане и већампранаЗемљи

-разликује и

објашњавагеографскечињен ице-објекте,појаве, процесе

и односе у

Земљинимсферама

-

можедаопишеобликеразуђен остиобала и дапрепознанагеографскојкар тинајразуђенијеобалеконтине ната и регија -. умеданаведе и опишесвојстваморскеводе и њенакретања

-

разликујеречнумрежу,речн

исистем и речнислив

-.

уменагепграфскпјкартидаппкажеп кеане, већампра, заливе, мпреузе, реке, решнесистеме, сливпве, развпђа и језерасвета

-   разумезначај моразаживотљуди и њиховеделатности -разумеважност и могућностличногучешћа у заштити, обнови и унапређивањувода и

животнесредине

-

можедаобјасниподелујезерапр

еманачинупостанкањиховихба

сена и значајјезера

-

умедакпристиразлишитеизвпре

инфпрмација (учбеник, наушнппппуларнулитературу, енциклппедије, Интернет.

-                      Самостално

објашњавазначајморазаживотљуд и и њиховеделатности -Предлаже акције и разумеважност и могућностличногучешћа у заштити, обнови и унапређивањувода и животнесредине -Самостално

објашњаваподелујезерапремана чинупостанкањиховихбасена и значајјезера

-                      Презентује инфпрмације и кпристиразлишитеизвпреинфпрм

ација (учбеник, наушнппппуларнулитературу, енциклппедије, Интернет.

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА

БИЉНИ И

ЖИВОТИЊСКИ

СВЕТ НА ЗЕМЉИ

-именујебиосферу и препознајењенеодлике

-

знаданаведеосновнепр ироднезоне

-

мпжедапбјасниппјамбипсф ере

-разликује и

објашњавагеографск

   ечињенице                 и

процесе у биосфери

-

знакојифакториусловљавају распрострањеностбиљног и животињскогсветанаЗемљи

-

објашњаваприроднезоненаЗ емљи

-

знавертикалневегетацијскеспра

тпве

-објашњава физичкезаконитости у биосфери

разумеутицајприроднихфак торанаразвојбиљног и животињскогсвета и нањиховхоризонтални и вертикалнираспоред;знаћеп

рироднезоненаЗемљи

-

умедапокаженагеографскојк артисветазоналнираспоредб

иљака и животињанаЗемљи

-

мпжедаппищемеђуспбнуппвез анпст и зависнпстбиљнпг и

живптиоскпгсвета, рељефа,

климе, земљищта и шпвека

-мпжедасхватиузрпке и ппследиценегативнпгделпваоа

људинабиљни и

- Анализира узрпке и пбјащоава физичкезаконитости у биосфери - Самостално

тумачиутицајприроднихфакт оранаразвојбиљног и животињскогсвета и нањиховхоризонтални и вертикалнираспоред   –разуме узроке и објашњаваприроднезоненаЗе

мљи

-логички закључује и можедаопишемеђусобнуповез аност и зависностбиљног и животињскогсвета, рељефа, климе, земљишта и човека

-Анализира узрпке и ппследиценегативнпгделпваоаљ удинабиљни и

живптиоскисветнаЗемљи

       

живптиоскисветнаЗемљи

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

ГЕОГРАФИЈА ЗА 6. РАЗРЕД

Наставник: Ана Анђелковић

ТЕМА

   
   

2

3

4

5

1.Друшт во и геогра фија

 

-наведе појам и поделу

друштвене географије

-именује гране друштвене географије и наводи њихов предмет

проучавања

-објасни појам природне и географске средине и да их препозна на карти

– објашњава шта проучавају: географија становништва, географија насеља, економска географија, политичка

географија

-доводи у везу размештај светског становништва са природним карактеристикама простора – успоставља везу између физичко–географских и друштвено–географских објеката, појава и процеса – повезује знање и решава задати проблемски задатак

– користи основне географске појмове повезане с друштвеном

географијом

2.Геогра фска карта

 

– наведе шта чини географску мрежу – разликује паралеле и меридијане – наводи методе представљања рељефа на карти

–                    анализира, чита и тумачи општегеографске и тематске карте

–                    дефинише      појам географске карте

–                    наводи             елементе

географске карте - упореди појам упоредника и подневка   -опише и објасни изглед географске карте

–                    изведе закључак о значају постојања географске мреже на

карти

–                    дефинише и објасни географску ширину и дужину

–                    анализира, чита и тумачи општегеографске и тематске карте

–                    дефинише математичке

–                    одреди положај неког места у односу на екватор/Гринич

–                    доведе у везу географску мрежу и часовне зоне

–                    одређује математичкогеографски положај на

Земљи

     

- распознаје и прави разлику између методе

боја, изохипси, шрафирања, сенчења            

-познаје начине оријентације у простору у природи

– дефинише појам надморске и релативне висине

елементе, географске елементе и допунске

елементе

-објасни појам географске ширине и дужине -објасни улогу размера и размерника у мерењима на

карти

-препозна на карти контурне, линијске и ванразмерне картографске

знакове и објасни када се

користе                      

-разликује врсте облика у

рељефу помоћу методе

боја

-оријентише се у простору користећи компас, географску карту и сателитске навигационе системе

–                    именује различите врсте картографских знакова – примењује знање о картографским знацима њиховим исцртавањем на својој географској карти   – наводи пример за сваку врсту географске карте према размери

–                    одређује у коју групу географских карата према размери спада задата карта

–                    примени стечено знање у одређивању координата

дате тачке

–                    образложи начин примене пропорције у добијању растојања у природи помоћу размере -објасни

појам картографска мрежа – одреди растојање у природи помоћу размере

карте

-прати инструкције и на основу њих одређује стварна растојања између тачака на Земљи – упоређује исти географски објекат на картама различите размере – образлаже различито приказивање истог географског објекта на картама различите размере – демонстрира начин оријентације географске карте

–                    оријентише се у простору користећи компас, географску карту, сателитске навигационе системе

–                    да у свакодневном животу примењује стечена знања из картографије -научено градиво

       

–                    дефинише појам изобата и изохипса

–                    објашњава шта се приказује методом

сенчења и шрафа

примењује у пракси -активно учествује у

дискусији на часу

3.Стано вништ

во

 

познаје основне

  појмове                    о

становништвуи насељима и уочава њихов           просторни

распоред

-зна појам екумене и њене границе -зна појмове наталитета, морталитета и природног прираштаја

-зна да наведе основне структуре становништва (полна, старосна, расна, национална, верска, образовна, професионална)

-разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва -може да наведе природне и друштвене факторе који утичу нагустину насељености -наопштегеографској и тематској карти умеда покаже области на Земљи

у који- ма су услови за живот становништва најповољнији, а у којима сунеповољни

-може             да             наведе континенте,             регије и државе у којима је висок и низак природни прираштај – разликује екумену од анекумене

–      дефинише     појмове

-објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља -разуме узроке и последице високог и ниског природног прираштаја

-уме да одреди густину насељености континената и држава

света

-разуме потребу планирања породице (смањивање или повећавање стопе природног прираштаја)

-разуме појам миграције и наводи узроке и последице миграција у свету и

Републици Србији

-разуме узроке и последице урбанизације и

-Самосталнообјашњава утицај

природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља

-Критички разматра узроке и последице високог и ниског природног прираштаја -Примењује знања иуме да одреди густину насељености континената

и држава света -Схвата важност и потребу планирања породице (смањивање или повећавање стопе природног прираштаја) -Анализира последице миграција и наводи узроке и последице миграција у свету и

Републици Србији

-Схвата важност

     

  природни         прираштај,

наталитет и морталитет

наводи поделу становништва према

старости, полу и раси

повезивања насеља у урбане системе

(конурбације, мегалополиси)

–                 показује на карти најгушће насељене

области

–                 зна       узроке           великог

пораста броја становника – објасни разлику између позитивног и негативног природног прираштаја –дефинише појам миграције, емиграције и имиграције

–                 наведе           основне структуре становништва – објасни и наведе пример расизма

–                 анализира       полно-

старосне пирамиде

урбанизације и повезивања

насеља у урбане системе

(конурбације, мегалополиси) – препознаје разлоге миграционог кретања –           објашњава           узроке

последице миграција

и

4.Насељ

а

 

–                 наводи разлике између села и града

–                 анализира различите типове села

-анализира географски положај насеља

-објасни утицај природне средине и привреде на размештај насеља – анализира различите типове села

-препозна и упореди различите типове насеља у свету и нашој земљи -доводи у везу типове насеља и урбане и руралне процесе са структурама становништва, миграцијама, економским и глобалним појавама и процесима

-уочи типове села по

-објасни континуиране процесе у развоју насеља и даје примере у Србији,

Европи и свету

-анализира утицај природне средине на на размештај и типове села

-активно учествује у дебати и раду на часу

– доводи у везу типове насеља са физичко-

       

распореду кућа у њима и да покаже на карти света и карти Србиије

-објасни и разуме појам деаграризације и депопулације села, наведе   разлоге који доводе до ње -објасни појам првих градова на свету, градске зоне и показује их на конкретним примерима, на карти света

-објасни историјски развој урабанизације   -објасни појам града, агломерације и мегалополиса и разлику међу њима

– одређује математичкогеографски положај на Земљи

географским и друштвеноекономским чиниоцима

–                 повезује положај насеља с топлотним појасевима на

Земљи

–                 анализира различите типове градова

–                 наводи примере урбанизације у свету повезује знање с примерима из свакодневног живота

5.Привр еда

 

–                 наведе поделу привреде на делатности и секторе

–                 образлаже појмове саобраћај, туризам и саобраћајно чвориште – образлаже појмове ратарство, воћарство и виноградарство,

сточарство

–                 помоћу географске карте анализира утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привредних делатности

–                 образлаже појмове екстензивне и интензивне пољопивреде и

–                 доведе у везу развој привреде с утицајем на природну средину доводи у везу размештај индустрије и квалитет животне средине

–                 набраја гране саобраћаја и туризма

–                 дефинише гране квартарног сектора – анализира утицај

– доводи у везу размештај привредних објеката и квалитет животне средине – повезује знање са свакодневним животом – образлаже појмове тешка и лака индустрија – доноси закључке и презентује позитивне, негативне и интересантне последице саобраћаја и

       

човекових делатности на животну средину

туризма

–                    доводи у везу услужне делатности и квалитет животне средине

–                    повезује знање са свакодневним животом – објасни разлику у степену развијености држава света – анализира поступак мерења свог еколошког отиска и изводи закључак колико утиче на загађеност – планира поступке за смањење загађења животне средине

6.Држав

а и

интегр ацион

и процес

и

 

-објасни појмове држава, државна територија, државна граница

–                    доведе у везу значај и близину реке за формирање држава -објасни и разликује појмове државна, природна и етничка граница

-објасни и разликује облике владавине – упореди државно уређење монархије и републике

–                    дефинише појам главни град

-представи процесе који су довели до формирања савремене политичкогеографске карте света -објашњава појам административнотериторијално уређење -објасни како се одређује географски положај државе

– наведе пример првих држава у свету

-користи тематске карте и на њима препознаје границе земаља, њихове територије и главне градове - анализира и упореди специфичности различитих облика владавине -упореди и анализира различите географске положаје земаља на географској карти -упореди географски положај Србије у односу на неке друге земље света(у Европи и ван ње) објасни појмове НАТО,

Уједињене нације,

         

Европска Унија                       -представи процесе који су довели до формирања савремене политичкогеографске карте света -анализира и дискутује на тему неповредивости

државних граница                   -објашњава и анализира узроке који доводе до оружаних сукоба у свету      

-наводи примере

конкретних оружаних

сукоба између држава            

-научено градиво примењује у пракси -активно учествује у дискусији на часу – представи значај интеграционих процеса – анализира и упореди међународне организације

и њихову улогу у свету

7.Геогра

 

-именује континенте на

-објасни и на карти

-објасни појмове Стари и

-Уочава начин на који се формирају климатски

фија Европ

е

 

Земљи -препознаје основне појмове о становништву -зна порекло назива

Европе, величину Европе и њено

простирање

покаже геогрфски положај

Европе

-покаже на карти мора и океане на које излази

Европа

-покаже на карти крајње тачке Европе

-покаже на карти велике градове Европе -разуме зашто је географски положај Европе веома повољан

-може на географској карти Европе да уочи облике разуђености њених обала и именује их (већа полуострва, острва, мора, заливи, мореузи)

-уочава на географској карти Европе најкрупније облике рељефа и именује их (веначне и громадне планине, висоравни, пространенизије) -препознаје на географској карти велике европске реке,

пловне системе ијезера

Нови свет

-илуструје уз помоћ карте најважније географске објекте на простору

Европе

-објасни и на карти покаже размештај становништва Европе -објасни карактеристике привреде у високо, средње развијеним и  

неразвијеним земљама

Европе                                  

-издвоји и на карти покаже регије Европе  

-разликује климатске типове и наводи примере утицаја појединих типова климе на живот и рад људи -објашњава разлике и уме да издвоји географске регије у Европи. -знагеографски распоред биљних и животињских врста европског континента, њихову хоризонталну и вертикалну распрострањеност (арктичку пустињу, тундру, степу, четинарску и

типови и наводи примере утицаја појединих типова климе на живот и рад људи

-објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и уме да издвоји географске регије

-Самостално објашњава географски распоред биљних и животињских врста европског континента, њихову хоризонталну и вертикалну распрострањеност (арктичку пустињу, тундру, степу, четинарску и листопадну шуму) и њихов значај -Анализира узроке иможе да објасни природно и механичко кретање становништва Европе

-Примењује знања и процењује међусобну повезаност и односе држава и регија Европе

-служи се картом Европе

       

листопадну шуму) и њихов значај -може да објасни природно и механичко кретање

становништва Европе

-активно учествује у часу

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

ГЕОГРАФИЈА ЗА 7. РАЗРЕД Наставник: Ана Анђелковић

ТЕМА

       
   

2

3

4

5

Европа  

 

-  уме да на

географској карти света одреди математичко- географски положај Европе, њене географске координате и простирање

-  именује

најкрупније рељефне целине и и препознаје их

-Ученик уме да наброји чланице бивше СФРЈ, одреди географски положај свих држава чланица и њихових главних градова и уме да наведе природне одлике свих држава.

-  Ученик уме да прикаже границе Јужне Европе на карти, објасни значај регије, именује државе које припадају Јужној Европи и прикаже групе народа које је насељавају;

-  Ученик уме да прикаже границе Средње Европе на карти, објасни значај регије, именује државе које припадају Средњој Европи и прикаже групе народа које је насељавају;

-  Ученик уме да прикаже границе Северне и Источне Европе на карти, објасни значај регија, именује државе које им припадају и прикаже групе народа које их насељавају;

-  Ученик уме да одреди географски положај Италије, наведе главни град, веће реке и планине, типове климе;

-  Ученик уме да одреди географски положај Шпаније, наведе главни град, веће реке и планине, типове климе;

-  Ученик уме да одреди географски положај Грчке, наведе главни град, веће реке и планине, типове климе;

-  Ученик уме да одреди географски положај Немачке, наведе главни град, веће реке и планине, типове климе;

-  Ученик уме да одреди географски положај УК Велике Британије и Северне Ирске,

Краљевине Норвешке и Руске Федерације, наведе главне градове, веће реке и планине, као и типове климе;

Ученик уме да објасни појам интеграција;

Ученик уме да именује чланице Европске уније и наведе циљеве Уније.

-Самостално тумачи повезаност и Међусобно условљавање свих природних и друштвених елемената на територији Европе -Самостално тумачи значај Европске уније у унапређењу економије   и добробити грађана

Азија

 

Ученик уме да одреди географски положај Азије и границе пружања континента;

Ученик уме израчуна густину насељености, анализира карту густине насељености Азије,

Ученик уме да одреди географски положај

- Самостално тумачи повезаност и

Међусобно условљавање свих

   

Ученик уме да наведе природне карактеристике Азије – заливе, острва, полуострва, планине, висоравни, пустиње, климатске типове, реке, језера;

именује породице народа и њихов размештај на териотрији континента; - схвата да се

подаци о становништву, његовим одликама и структури добијају наоснову пописа становништва

- уме да израчуна просечну густину насељености на основу података о површини територије и броја њених становника - зна шта се подразумева под структуром становништва и може да наведе све структуре становништва

Југозападне и Јужне Азије, објасни њихов привредни и саобраћајни значај, именује државе које припадају овим регијама и прикаже групе нродна које их насељавају.

Ученик уме да одреди географски положај Југоисточне, Источне и Центеалне Азије, објасни њихов привредни и саобраћајни значај, именује државе које припадају овим регијама и прикаже групе нродна које их насељавају.

природних и друштвених елемената на територији Азије (рељеф, клима, воде, тло, биљни и животоњски свет, становништво, насеља, људске делатности)

- Уочава начин како се издвајају географске регије и уме самостално даобјасни њихове основне одлике.

Африка

 

-  Ученик уме да одреди географски положај Африке и границе пружања континента;

-  Ученик уме да наведе природне карактеристике Африке – заливе, острва, полуострва, планине, висоравни, пустиње, климатске типове, реке, језера;

-                схвата да се

подаци о становништву, његовим одликама и структури добијају наоснову пописа становништва

-                уме да израчуна просечну густину насељености на основу података о површини територије и броја њених становника - зна шта се подразумева под структуром становништва и може да наведе све структуре становништва

Ученик уме да објасни значење појмова оаза, сахел, шот, вади.

Ученик уме да објасни значење појма сафари туризам;

- познаје и уважава различитости народа и култура.

— уочава битно, — лако разуме, закључује и

репродукује чињенице, дате дефиниције и законитости

-Корист различите изворе података,анализира и презентује податке о природном кретању становништва

самостално закључује на основу датих података, — критички расуђује, — решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења, — поседује богат речник и лако се садржајно усмено и писмено изражава, — лако и брзо примењује стечена знања, — испољава креативну активност на већини часова тог предмета, — показује интересовања и самоиницијативност за проширивање стечених знања

знањима из других предмета

- Схвата важност и уважава различитости народа и култура.

Северна Америка

 

Ученик уме да одреди географски положај Северне Америке и границе пружања континента и уме да објасни

регионалну поделу континента;

Ученик уме да наведе природне карактеристике Северне Америке – заливе, острва, полуострва,

планине, висоравни, пустиње,

климатске типове, реке, језера.

-  Ученик уме да израчуна густину насељености, анализира карту густине насељености Северне Америке, именује породице народа, прикаже њихов размештај на териотрији континента и да представи религијску структуру Северне Америке;

-  Ученик уме да именује староседеоце континента и

покаже које пределе су населили;

-                      разуме важност одрживог коришћења природних ресурса - објашњава привредни значај туризма и утврђује перспективе развоја

-                      зна начине заштите и рационалног коришћења природних ресурса

-  Ученик уме да објасни значење појма Силицијумска долина;

-  Ученик уме да именује високоразвијене земље Северне Америке;

-                  објашњава разлоге и потребу бржег развоја и

унапређивања пољопривредне производње

-                  схвата значај   одрживог коришћења природних ресурса

-                  самостално објашњава друмски, железнички, речноканалски и ваздушни саобраћај и наводи предности и недостатке за сваку грану саобраћаја

-                  процењује утицај и значај спољне трговине на прилив девизних средстава у земљу

-                  Схвата важност иобјашњава привредни значај туризма и утврђује перспективе развоја

-                  смостално, у пару или групи презентује начине заштите и рационалног коришћења природних ресурса

Јужна Америка

 

Ученик уме да одреди географски положај Јужне Америке и границе пружања

континента;

Ученик уме да наведе природне карактеристике Јужне Америке – заливе, острва, полуострва, планине, висоравни, пустиње, климатске типове, реке, језера;

-Ученик уме да објасни појмове кампос и љанос.

-  Ученик уме да израчуна густину насељености, анализира карту густине насељености Јужне Америке, именује породице народа, прикаже њихов размештај на териотрији континента и да представи религијску структуру Јужне Америке;

-  Ученик уме да именује високоразвијене земље Јужне Америке;

— показује интересовања и самоиницијативност за проширивање стечених знања

знањима из других предмета - Схвата важност и уважава различитости народа и култура

Аустралија

 

        -    

   

— показује интересовања и

   

Ученик уме да одреди географски положај Аустралије

и границе пружања континента;

-  Ученик уме да наведе природне карактеристике Аустралије – заливе, острва, полуострва, планине, висоравни, пустиње, климатске типове, реке, језера; Ученик уме да објасни појам кирк;

-  Ученик уме да именује староседеоце континента;

-  Ученик уме да одреди географски положај Океаније;

Ученик уме да наведе веће архипелаге и острва која им припадају.

самоиницијативност за проширивање стечених знања

знањима из других предмета - Схвата важност и уважава различитости народа и култура

Поларне области

 

-  Ученик уме да одреди географски положај Антарктика и Арктика;

-  Ученик уме да именује истраживаче који су допринели

открићу поларних области;

-  Ученик уме да наведе најкрупније облике рељефа;

-  Ученик уме да наведе државе које полажу право на истраживање Антарктика;

Ученик уме да наведе континенте који представљају део северне поларне области.

-  Самостално тумачи

Појмове

-  Анализира значај политичког и

економског     повезивања држава

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

ГЕОГРАФИЈА ЗА 8. РАЗРЕД

Наставник: Ана Анђелковић

ТЕМА

       
   

2

3

4

5

ГЕОГРАФСКИ

ПОЛОЖАЈ

ГАРНИЦЕ И

ВЕЛИЧИНА

СРБИЈЕ

 

-уме да на

географској карти света одреди математичко- географски положајСрбије, њене географске координате и простирање -зна да се Србија налази у умереном топлотном појасу -уме да на географској карти Европе и Балканског полуострва одреди физичко- географски положај Србије

-зна да је Србија јужнпеврппска,балканска , панпнска,ппдунавска,

средопеврппска земља

-зна државе с кпјима се Србијаграниши

-уме дана географској карти света, Европе и Балканског

полуострваодредисаобраћајно-географски положај Србије

-упшава на гепграфскпј карти света, Еврппе и Балканскпг пплупстрва теритпријалну ппвезанпст Србије и других регија и држава

-зна да се Србија налази на дпдиру јужне, средое и истпшне Еврппе, а у близини југпзападне Азије и северпистпшне Африке

-разуме зашто је Србија вековима била на удару различитих освајача

-уме да на географскојкарти Србије одреди природне и вештачке границе -упоређује величину територије, број становника и просечну густину насељености Србије и других држава на

Балканском полуострву и у

Европи

-разуме слпженпст и ппвпљнпст гепграфскпг пплпжаја Србије у

Еврппи и оегпв утицај на истпријски, културни, друщтвенп-

екпнпмски и пплитишки развпј

Србије

-самостално објашњава зашто је Србија вековима била на удару различитих освајача

-примењује знања и уме да на географскојкарти Србије одреди природне и

вештачке границе

-Анализира и прпцеоује слпженпст и ппвпљнпст гепграфскпг пплпжаја Србије у Еврппи и оегпв утицај на истпријски, културни, друщтвенп- екпнпмски и пплитишки развпј

Србије

ПРИРЕОДНЕ

ОДЛИКЕ

СРБИЈЕ

 

-именује најкрупније рељефне целине у Србији (панонска и планинска рељефна целина) и препознаје их на географској карти Србије -именује планине, низије, котлине, веће реке бање, језера )

-одређује

географски положај панонске рељефне целине на географској карти Србије и описује одлике њеног рељефа (острвске планине, алувујалне равни, пешчаре и лесне заравни)

-објашњава повезаност и међуусловљеност свих природних и друштвених елемената на територији наше државе (рељеф, клима, воде, тло, биљни и животоњски свет, становништво, насеља, људске

-Самостално тумачи повезаност и

Међусобно условљавање свих природних и друштвених елемената на територији наше државе (рељеф, клима, воде, тло, биљни и животоњски

   

и препознаје их на географској карти Србије  

-наводи типове климе и земљишта

-одређује географски положај планинске рељефне целине на географској карти Србије и описује Родопску масу, западну и источну зону веначних планина и зна имена планина и котлина

-наводи и описује географске регије уСрбији -именује спољашње и унутрашње факторе климе и описује основне одлике типова климе у Србији

-именује морске сливове у нашој држави , веће реке и описује њихове одлике, значај и загађеност

-описује постанак језера у Србији и зна њихову поделу,размештај и значај

-пписује пдлике типпва земљищта у Србији и зна оихпв размещтај и

знашај

делатности)

-уме да издвпји гепграфске регије на теритприји Србије и пбјасни оихпве пснпвне пдлике

свет, становништво, насеља, људске делатности)

-Упшава нашин какп се издвајају гепграфске регије на теритприји Србије и уме сампсталнп дапбјасни оихпве пснпвне пдлике.

СТЕНОВНИШ ТВО И

НАСЕЉА

 

-препознаје народе и еничке заједнице у Републици Србији

-именује главниград и веће градове на

територији Србије и зне да их покаже на географској карти -разликује врсте и типпве насеља у Србији

-схвата дасе

подаци остановништву, његовим одликама и структури добијајунаоснову пописа становништва

-уме да израчуна просечну густину насељености на основу података о површини територије Србије и броја њених становника -зна щта се ппдразумева ппд структурпм станпвнищтва и мпже да наведе све структуре станпвнищтва Србије

-зна да објасни појмове наталитет, морталитет и природни прираштај

-анализира податке природног кретања становништва дате у табелама и изводи закључке

-разуме узроке и последице миграционих кретања становништва Србије -идентификује историјске периоде масовних миграција становништва Србије, наводи њихове правце и узроке. -објашњава када и зашто су биле масовне миграције из села

-Корист различите изворе података,анализира и презентује податке о природном кретању становништва

дате у табелама и изводи закључке  

-самостално тумачи узроке и последице миграционих кретања становништва Србије - анализира историјске периоде масовних миграција становништва Србије, наводи њихове правце и узроке и објашњава последице тих миграција

       

у градове и какве су њихове последице

-уме да анализира табеле и полно-старосне пирамиде и изводизакључке

-. уме да повезује географска знања са знањима из другихпредмета

-ппзнаје и уважава разлишитпсти нарпда и култура.

-самостално објашњава када и зашто су биле масовне миграције из села у градове и какве су њихове последице -Уочава законитости полностаросне пирамиде и

изводизакључке -. уме да повезује географска знања са знањима из другихпредмета

-Схвата важнпст и уважава разлишитпсти нарпда и култура.

ПРИВРЕДА СРБИЈЕ

 

-дефинише појам

привреда и дели привреду на привреднеделатности,привредн е гране и секторе привреде -именује гране пољопривреде (земљорадња, сточарство, лов и риболов), описује њихов развој и наводи основне одлике -наводи значај шума (огрев, дрвна индустрија, индустрија целулозе и папира, екологија, туризам, здравље, заштита насеља, култура...)

-именује енергетске изворе минералног порекла, црне метале, руде обојених метала, племените метале, ретке и радиоактивне метале -именује гране индустрије (рударство, енергетика, црна и обојена металургија, машинска индустрија, електроиндустрија, хемијска индустрија, индустрија грађевинског материјала и неметала и лака индустрија)

-именује гране лаке индустрије

-наводи фазе развоја привреде Србије и описује одлике сваке фазе

-препознаје и наводи природне и друштвене факторе који утичу на развој привреде у целини

-описује основне одлике и специфичности унутрашње и спољне трговине Србије

-именује туристишке регије Србије

(планинска, панпнска), туристишка ппдрушја и места, класификује их и

пписује

-разуме важност одрживог коришћења природних ресурса -описује друмски, железнички, речно-каналски и ваздушни саобраћај у Србији и наводи предности и недостатке за сваку грану саобраћаја -објашњава утицај и значај спољне трговине на прилив девизних средстава у нашу земљу

-објашњава привредни значај туризма и утврђује перспективе развоја

-зна нашине защтите и раципналнпг кприщћеоа прирпдних ресурса

-објашњава разлоге и потребу бржег развоја и

унапређивања пољопривредне производње у Србији

-схвата значај одрживог коришћења природних ресурса

-самостално објашњава друмски, железнички, речноканалски и ваздушни саобраћај у Србији и наводи предности и недостатке за сваку грану саобраћаја -процењује утицај и значај спољне трговине на прилив девизних средстава у нашу земљу

-Схвата важност иобјашњава привредни значај туризма и утврђује перспективе развоја -смпсталнп, у пару или групи презентује нашине защтите и раципналнпг кприщћеоа прирпдних ресурса

   

(прехрамбена, текстилна, индустрија коже, гуме и обуће, дрвна, индустрија дувана, лака хемијска индустрија), наводи њихове сировине и лоцира територијални размештај производње

-зна ппделу туризма :дпмаћи, инпстрани, излетнишки,

екскурзипни, стаципнарни,

планински, баоски, лпвни и рибплпвни, градски, сепски

     

ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА

 

-одређује гепграфски пплпжај Опщтине Раша на гепграфскпј карти Србије

-описује основне прирпдне и друщтвена пдлике

Опщтине Раша и навпди перспективе оегпвпг развпја

-описује основне прирпдне и друщтвена пдлике

Опщтине Раша и навпди перспективе оегпвпг развпја

-објашњава удео прирпдних прпцеса и друщтвенп- екпнпмских утицаја упбразпваоу и препбражају Опщтине Раша.

СРБИ ВАН

ГРАНИЦА СРБИЈЕ

 

        -    

-именује суседне

државе у којима живе Срби -именује европске и ваневропске државе у којима живе Срби

-прпналази на карти Еврппе и света државе у кпјима живе Срби

-знати узроке миграција српског становништва кроз одређене историјске периоде

-навести ппследице исељаваоа српскпг станпвнищтва из земље матице

-разуме потребу пдржаваоа и унапређиваоа екпнпмских и културних веза између нащих исељеника и Србије -анализира табеле дате у Учбенику и извпди закљушке

-Ппзнаје регије у   суседним државама у кпјима живе Србии потребу одржавања и унапређивања економских и културних веза између наших исељеника и Србије

Познаје регије у   суседним државама у којима живе Срби повезивања држава Европе

-Самостално објашњава унапређивања економских и културних веза између наших исељеника и Србије

СРБИЈА У

САВРЕМЕНИ М

ИНТЕГРАЦИЈ СКИМ

ПРОЦЕСИМА

 

        ¶    

-зна                         да                         се

крпзделпваоемеђунарпднихпрган изација унапређују           ппщтпваоа права и пснпвних слпбпда.

-објашњава и разуме појмове интеграција и глобализација

-разуме значај међународних организација у одржавању мира, безбедности и развијању пријатељских односа међу народима

-разуме значај политичког и економског повезивања држава

Европе

-објашњава и разуме појмове интеграција и глобализација

-разуме значај међународних организација у одржавању мира, безбедности и развијању пријатељских односа међу народима -разуме значај политичког и економског повезивања земеља Европе.

-Самостално тумачи Појмове:

интеграција и глобализација

-Схвата важност и значај међународних организација у одржавању мира, безбедности и развијању пријатељских односа међу народима

-Анализира значај политичког и економског повезивања

     

-разуме знашај Еврппске уније у унапређеоу екпнпмије и

спцијалнпг статуса земаља шланица

-разуме знашај Еврппске уније у унапређеоу екпнпмије и

спцијалнпг статуса земаља

држава Европе

-Сампсталнп тумаши знашај Еврппске уније у унапређеоу екпнпмије и дпбрпбити грађана земаља шланица.

           
           
           
           

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar