foto1
foto1
foto1
foto1
foto1ministarstvo prosvete

aleksinac grb

skola bez nasilja

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА БИОЛОГИЈА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА БИОЛОГИЈА

 

 

 

5 разред

У току школске године ће се вршити  континуирано формативно и сумативно оцењивање ученика. Формативна (описна) оцена ће бити део педагошке документације наставника и родитељ може бити упознат са њом на лични захтев. Сумативна ( бројчана) оцена је део евиденције ес-дневника. Свака оцена  ће бити ученику јавно образложене на часу.

Ученикутокушколскегодинеможе добитисумативну оцену наоснову:

 1. писменепроверезнања(контролнизадатак, тест)
 2. усменог испитивања;
 3. пројектне активности;
 4. учешћа у активностиманачасу;
 5. практичног рада
 6. домаћих задатака

Ученикутокушколскегодинеможе добитиформативну оцену наоснову:

 1. процене напредовања у поређењу са радом у претходном периоду
 2. напредовања у јачању способности за комуникацију, сарадњу, однос према здрављу, однос према животној средини, информатичкој писмености и примени наученог у свакодневном животу
 3. иницирању и/или учешћу у пројектима и конкурсима на локалном и републичком нивоу

При проценистепена усвојености образовног садржаја  узима се у обзир да ученик памти предходно научен садржај и разуме значај садржаја, користи научено у новим и конкретним ситуацијама, анализира садржај и његову структуру, гради сопствене закључке користећи  наученоо и даје критички осврт према садржају.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовањаи степенаоствареностиисхода,узприлагођавањеначина ипоступкаоцењивања индивидуалним потребама.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовањаи степенаоствареностиприлагођенихциљеваи исхода,који судефинисаниуперсонализованомплану наставе иучења,узприлагођавање начина ипоступкаоцењивања.

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

Област: Пореклоиразноврсностживогсвета

довољан (2)

- Зна дефиницију б иологије као науке, уме да наведе карактеристикеживихбића, разликујеживуи неживуприроду, препознаје основни лабораторијскиприбор,знадакористилупу, цртаипише;

- Умеданаведеназиве5царставаитипичнепредставникеистих,знадасунајситнијаживабићаизграђенаодједнећелије,знадајећелијанајмањајединицаграђе свихвишећелијских организама,знаосновнеделове ћелије;

- Зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека, познаје основнуорганизацујуорганаукојимасеодвијајуживотнипроцеси;

добар (3)

- Разумеподелубиологијенабиолошкедисциплине,примењујекритеријумезаразликовањеживогод неживог, разумезначај експеримента;

-  разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функцијекоју обављају у вишећелијском организму, зна улогу појединих делова ћелије,разуме разлику између биљне и животињске ћелије, разуме нивое организацијејединке(знадасећелијегрупишуу ткива, даткиваизграђујуоргане...);

- разуме да је за живот потребна енергија коју организми обезбеђују исхраном,разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, растење,размножавање...),разумедаупроцесу фотосинтезебиљкепроизводехрану;

врло добар(4)

- Разуме везу биологије и примењених биолошких наука (медицине, ветерине,фармације...), умесамосталнодаодредиувећање лупе;

- познајекритеријумепокојимасецарствамеђусобноразликујунаосновуњиховихсвојстава;

- разумедаиубиљнојиуживотињскојћелијисложенематеријемогудасеразграђујупричемусе ослобађаенергијаи дасетајпроцесзоведисање;

- Зна да ј су организми у стању да осете и реагују на промене спољашње и унутрашње средине

одличан (5)

- показујевећеинтересовање,постављапитања,наводисвојепримере,уопштава,примењујеметодезаупознавањеприроде;

- примењујекритеријумезаразликовањеживогоднеживогуграничнимслучајевима(нпр. деловиорганизма, плодови).

Област: Јединствограђеифункцијекаоосноваживота

довољан (2)

Довољан (2)

- зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцијисаоколином,умедаразликујеикористиједноставнепроцедуре,техникеиинструментезаприкупљањеподатакаубиологији(посматрање,бројење,мерење)

добар (3)

- зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња ичовека

- идентификује основне прилагођености спољашње грађе живих бића наусловеживотнесредине,укључујућииосновнеодносеисхранеираспрострањење;

врло добар(4)

- познајеикористикритеријумезаразликовањебиљакаиживотињаипримењујеихутипичнимслучајевима

- умедаобјасниприлагођеностиорганизама којиживеу обесредине– и у водиинакопну;

одличан (5)

- познајеикористикритеријумезаразликовањебиљакаиживотињаипримењујеихутипичнимслучајевима

- умедаобјасниприлагођеностиорганизама којиживеу обесредине– и у водиинакопну;

 

Област: Наслеђивањеиеволуција

довољан (2)

Довољан (2)

 

- разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте,

- зна основне појмове опроцесимаразмножавања

- знадасвакаћелијауорганизмусадржигенетичкиматеријал,

- знакако делујугениидасестеченеособинененаслеђују;

добар (3)

- разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања

- разумемеханизам настанка зигота

- разуме зашто потомци личе на родитеље и њиховепретке,алинису идентичнисањима;

врло добар(4)

- знаданаразвићеорганизамапоредгенетичкогматеријалаутичеисредина

- прикупља податке о варијабилности организама унутар једне врсте, табеларно играфичкиих представљаиизводиједноставнезакључке;

одличан (5)

- разумекаконастајуновеврсте,умедаобјасниинаводипримерезаваријабилност,мутације, модификације, мимикрију.

 

Област: Живот у екосистему

довољан (2)

Довољан (2)

 

- препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште, животназаједница)

- препознајеутицајепојединихнеживихиживихфакторанаорганизме ипопулације,

- уочаваразноликостекосистеманаЗемљи;

- Препознаје каректеристичне врсте организама из окружења

добар (3)

- знадаобјасниосновнеприлагођеностиживихорганизаманаживотуваздушној, воденој и земљишној средини,

- разуме значај природних добара узаштитиприроде(националнихпаркова,природнихрезервата,ботаничкихбашта,зоо-вртова);

- Познаје врсте организма из окружење као и њихов начин живота и средину у којој живе

врло добар(4)

- разумепоследицезагађењаводе,ваздухаиземљишта,каоизначајочувањаприродних ресурса и уштеде енергије

- разуме да су биљке значајне за исхрану издрављељудизбогсвогсастава(шећера, уља,витамина...);

- Разуме разлоге због којих организми из окружења  показују одређене облике понашања у средини

одличан (5)

- разумеутицајчовеканабиосферу,илуструјепримеримаделовањељудинаживотнусрединуипроцењујепоследицетаквих дејстава.

- Познаје организме изван свох окружења као и њихове карактеристике. 

- Познаје средине у којима ти организми живе

 

Област: Човек и здравље

довољан (2)

Довољан (2)

 

- познаје основне хигијенске мере и разуме зашто су потребне

- познаје основнепринципездравеисхране

- знадаболестизависности(претеранаупотребадувана, алкохола и дрога) неповољно утичу на укупан квалитет живота и знакомеможедасеобратизапомоћ (институцијама истручњацима);

добар (3)

- разумезначај и зна основне принципе правилног комбиновања животнихнамирница

- знаиразумекакавзначајзаздрављеимајуумеренафизичкаактивностипоштовањебиолошкихритмова( сна, одмора);

врло добар(4)

- идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме дапроценисопственеживотненавикеиизбегаваризичнапонашања;

одличан (5)

- познаје узроке и физиолошке последице заразних болести

- познаје главнекомпонентенамирницаињихову хранљиву вредност.

 

 

 

6 РАЗРЕД

У току школске године ће се вршити  континуирано формативно и сумативно оцењивање ученика. Формативна (описна) оцена ће бити део педагошке документације наставника и родитељ може бити упознат са њом на лични захтев. Сумативна ( бројчана) оцена је део евиденције ес-дневника. Свака оцена  ће бити ученику јавно образложене на часу.

Ученикутокушколскегодинеможе добитисумативну оцену наоснову:

 1. писменепроверезнања(контролнизадатак, тест)
 2. усменог испитивања;
 3. пројектне активности;
 4. учешћа у активностиманачасу;
 5. практичног рада
 6. домаћих задатака

Ученикутокушколскегодинеможе добитиформативну оцену наоснову:

 1. процене напредовања у поређењу са радом у претходном периоду
 2. напредовања у јачању способности за комуникацију, сарадњу, однос према здрављу, однос према животној средини, информатичкој писмености и примени наученог у свакодневном животу
 3. иницирању и/или учешћу у пројектима и конкурсима на локалном и републичком нивоу

При проценистепена усвојености образовног садржаја  узима се у обзир да ученик памти предходно научен садржај и разуме значај садржаја, користи научено у новим и конкретним ситуацијама, анализира садржај и његову структуру, гради сопствене закључке користећи  наученоо и даје критички осврт према садржају.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовањаи степенаоствареностиисхода,узприлагођавањеначина ипоступкаоцењивања индивидуалним потребама.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовањаи степенаоствареностиприлагођенихциљеваи исхода,који судефинисаниуперсонализованомплану наставе иучења,узприлагођавање начина ипоступкаоцењивања.

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

 

Област: Јединствограђеифункцијекаоосноваживота

довољан (2)

- знадасуорганизмиизграђениодћелијаиосновнеделовећелије,каоиосновнеорганабиљака, животињаичовека;

добар (3)

- зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња ичовека, идентификује основне прилагођености спољашње грађе живих бића науслове животне средине, укључујући и разлике између биљне и животињскећелије;

врло добар(4)

- познаје основну грађу органа биљака , животиња и човека и објасни њиховуулогу,као иулогенеких органелаућелији;

одличан (5)

- разуме положај органа биљака, животиња и човека и повезује их са њиховомулогом у организму;

- умедаосмислиједноставанпротокол прикупљањаподатака иформулар зауписрезултата.

 

Област: Животуекосистему

довољан (2)

Довољан (2)

- препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште, животназаједница)

- препознајеутицајепојединихнеживихиживихфакторанаорганизме ипопулације;

добар (3)

- знадаобјасниразликеизмеђуеколошкихпојмова:животнасредина,станиште,популација, биоценозаитиповееколошких фактора;

врло добар(4)

- разуме рноврсност односа организама у популацији и биоценози, као иутицајееколошких факторанањих;

одличан (5)

- разуме утицај човека на биосферу, илуструје примерима деловање људи наживотну средину и процењује последице таквих дејстава, као и његов утицај наодносеорганизамау популацијиибиоценози.

 

Област: Наслеђивање и еволуција

довољан (2)

Довољан (2)

 

- разумедајединка једне врстедаје потомке исте врсте,да објаснипојамнаслеђивања

-знаосновнепојмовеопроцесимаразмножавања

- знадасвакаћелија у организму садржи генетички материјал

- зна како делују гени и да сестеченеособинененаслеђују;

добар (3)

- разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања

- разумемеханизамнастанказигота

- разумезаштопотомциличенародитељеињиховепретке,алинисуидентичнисањима,каоиразликеизмеђуполнихителеснихћелија;

врло добар(4)

- зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина,

- прикупља податке о варијабилности организама унутар једне врсте, табеларно играфичкиих представљаиизводиједноставнезакључке;

одличан (5)

- разумекаконастајуновеврсте,умедаобјасниинаводипримерезаваријабилност,иобјаснизначајприроднеивештачкеселекције.

 

Област:Пореклоиразноврсностживогсвета

довољан (2)

Довољан (2)

 

- уме да наведе карактеристике живих бића, разликује живу и неживу природ

- препознајеосновнилабораторијскиприбор,знада користилупу,цртаипише;

- зна да су најситнија жива бића изграђена од једне ћелије, зна да је ћелијанајмањајединицаграђесвихвишећелијских организама,знаосновне деловећелије

- зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека, познаје основнуорганизацујуорганаукојимасеодвијајуживотнипроцесиидаобјаснипојамеволуције;

добар (3)

- примењујекритеријумезаразликовањеживогоднеживог

- разумезначајексперимента;

- разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функцијекоју обављају у вишећелијском организму, зна улогу појединих делова ћелије,разуме разлику између биљне и животињске ћелије, разуме нивое организацијејединке (зна да се ћелије групишу у ткива, да ткива изграђују органе ...), даобјаснипојамваријабилностиу оквируврсте;

- разуме да је за живот потребна енергија коју организми обезбеђују исхраном,разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, растење,размножавање...),разумедаупроцесуфотосинтезебиљкепроизводехрану;

врло добар(4)

- разуме везу биологије и примењених биолошких наука (медицине, ветерине,фармације...);

- објаснипојам еволуцијеи основнефакторекоји доводедоње;

- разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да серазграђујупричемусе ослобађа енергијаи дасетајпроцесзоведисање;

одличан (5)

- показујевећеинтересовање,постављапитања,наводисвојепримере,уопштава,примењујеметодезаупознавањеприроде;

- примењујекритеријумезаразликовањеживогоднеживогуграничнимслучајевима(нпр. деловиорганизма, плодови).

 

Област:Човекиздравље

довољан (2)

Довољан (2)

 

- познаје основне хигијенске мере и разуме зашто су потребне, познаје основнепринципездравеисхране

- знаосновнеизазивачеболестиикаконеповољноутичунаукупанквалитетживотаизнакомеможедасеобратизапомоћ(институцијама истручњацима);

добар (3)

- разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животнихнамирница

- знаиразумекакавзначајзаздрављеимајуумеренафизичкаактивностипоштовањебиолошкихритмова(сна, одмора);

врло добар(4)

- идентификујеелементездравогначинаживотаиуодносунањихумедапроценисопственеживотненавикеиизбегаваризичнапонашања;

одличан (5)

- познајеузрокеифизиолошкепоследицезаразнихболести,познајеглавнекомпонентенамирницаињихову хранљиву вредност.

 

 

 

 

7 разред

У току школске године ће се вршити  континуирано формативно и сумативно оцењивање ученика. Формативна (описна) оцена ће бити део педагошке документације наставника и родитељ може бити упознат са њом на лични захтев. Сумативна ( бројчана) оцена је део евиденције ес-дневника. Свака оцена  ће бити ученику јавно образложене на часу.

Ученикутокушколскегодинеможе добитисумативну оцену наоснову:

 1. писменепроверезнања(контролнизадатак, тест)
 2. усменог испитивања;
 3. пројектне активности;
 4. учешћа у активностиманачасу;
 5. практичног рада
 6. домаћих задатака

Ученикутокушколскегодинеможе добитиформативну оцену наоснову:

 1. процене напредовања у поређењу са радом у претходном периоду
 2. напредовања у јачању способности за комуникацију, сарадњу, однос према здрављу, однос према животној средини, информатичкој писмености и примени наученог у свакодневном животу
 3. иницирању и/или учешћу у пројектима и конкурсима на локалном и републичком нивоу

При проценистепена усвојености образовног садржаја  узима се у обзир да ученик памти предходно научен садржај и разуме значај садржаја, користи научено у новим и конкретним ситуацијама, анализира садржај и његову структуру, гради сопствене закључке користећи  наученоо и даје критички осврт према садржају.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовањаи степенаоствареностиисхода,узприлагођавањеначина ипоступкаоцењивања индивидуалним потребама.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовањаи степенаоствареностиприлагођенихциљеваи исхода,који судефинисаниуперсонализованомплану наставе иучења,узприлагођавање начина ипоступкаоцењивања.

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД

 

Област: Наслеђивањеиеволуција

довољан (2)

- надасвака ћелијауорганизмусадржи генетичкиматеријал;-разликујећелијепрокаријаи еукарија

- умеданабројии опишеделовеједра;

- зназа појами основнуулогухромозома;

- зназа улогуГрегора Менделаузачеткугенетике;израчунававероватноћу

наслеђивањаполакодљуди;

добар (3)

- уочава и наводисличностии разликеизмеђубиљнихиживотињскихћелија;

- умедаодредивезуизмеђу генаихромозома;

- разликујетелесне хромозомеодполниххромозома;

- разуме механизамнастанказигота;

- разумезаштопотомциличенародитељеињиховепретке,алинисуидентичниса њима;

- разуме начиненастајањагрешакаугенетичкомматеријалу;

- знада наразвићеорганизамапоредгенетичкогматеријала утичеи средина;

врло добар(4)

- уме да објаснипојамкариотипи кариограм;

- умедаобјаснипромененахромозомиматокомћелијскедеобеидаразликујепојмове:хомологнихромозомиихроматиде;

- умедаобјасниграђу гена,каофакторанаслеђивања;

- разумедаполнећелијенастајуодпосебнихћелијауорганизму;

- повезујефазећелијскогциклусасапроменаманаследногматеријала;

- графичкиприказује испољавањеболестикрозрецесивне алеле;

- шематскиприказује иобјашњаванаслеђивањеполакодљуди;

одличан (5)

- уме да објаснићелијскиметаболизам;

- упоређујехромозомепрокаријаиеукарија;

- сагледаваразликеизмеђумитозеимејозеињиховуулогууразвићуиразмножавањувишећелијскихорганизама;

- умедашематски прикажеиобјаснитриМенделоваправила;

- аргументујевезу измеђунаследнихболестииутицајаживотнесредине;

- графичкиприказује испољавањеболестикрозрецесивне алеле.

 

Област: Пореклоиразноврсностживогсвета

довољан (2)

Довољан (2)

- умеданаведекарактеристикеживихбића,препознајелабораторијскиприбор,знадакористилупу имикроскоп;

- зна да се жива бића састоје из ћелија и основну грађућелије, зна основнеразликеизмеђу биљнеиживотињскећелије;

- познаје основну грађу биљака, животиња и човека, основну организацију иулогубиљних иживотињских органа;

добар (3)

- разуме да постоје разлике у грађи ћелија у зависности од њихове функције,познајенајважнијеорганелеињиховеулоге,знаразликеизмеђубиљнеиживотињске ћелије, познаје нивое организације вишећелијског организма, знаштајенаследниматеријал ињеговуулогу;

- примењујеосновнелабораторијскеметоде,посматрање ћелијамикроскопом;

- познаје животне процесе: исхрану, дисање, излучивање, транспорт материја,размножавање код биљака и животиња и најважније органе који обављају тефункције;

врло добар(4)

- разумезначајдисања,исхранеиизлучивања;

- разликујеполноодбесполногразмножавања;

- објаснипојамеволуцијеиосновнефакторекојидоводедоње;

одличан (5)

- разумедасе ућелијамаразлажу сложенематеријепричему настајеенергија;

- разуме везуизмеђу биологијеипојединихбиолошкихдисциплина;

 

Област:  Живот у екосистему

довољан (2)

Довољан (2)

 

- дефинише основне еколошке појмове (животнасредина, станиште, животназаједница,популација,еколошканиша,екосистем,биодиверзитет,биосфера);

- препознаје представнике екосистема у непосредном окружењу и одговорно сеодносипремањима;

- дефинишебиодиверзитет;

- препознајеутицајељудскогделовањанаживотнусредину,основнемерезаштитеживотнесредине;

добар (3)

- разуме значење основних еколошких појмова (животна средина, станиште,животназаједница,популација,еколошканиша,екосистем,биодиверзитет,биосфера);

- описујезначај биодиверзитетаивластитеодговорностизањегову заштиту;

- разумезначај меразаштитеживотнесрединеизаспектаодрживогразвоја;

- знаосновнеодносемеђучлановимаекосистема;

- знатипичнеекосистемеуСрбији;

врло добар(4)

- описујеосновнеодносемеђучлановимаекосистемаиобјашњавакакоделови екосистемаутичу једнинадруге;

- увиђазначајциклусакружењанајважнијихелеменатауекосистему;

- разликујетипичнеекосистемеињиховенајважнијепредставникеуСрбији(биодиверзитетСрбије);

- успостављавезуизмеђуузрокаипоследицаштетногдејствазагађујућихсупстанцинаживисветиживотнусредину;

одличан (5)

- умедаобјаснипреносесупстанцеиенергијеуекосистему,каоиразвојиеволуцијуекосистема;

- процењујезначајмеразаштите,очувањаиунапређивањаживотнесрединеизнакакоможе даих примени;

- повезујераспоредбиоманаЗемљи счиниоцимакојигаодређују;

- разуме значај применепринципаодрживогразвојаусвакодневномживоту.

 

Област: Јединство грађе и функције као основа живота

довољан (2)

Довољан (2)

 

- разликујесиметријутелаживотиња;

- умедаразликује иобјасни животнеформе гљива;

- разликујетиповестабалакодваскуларнихбиљака;

- знадајећелијанајмањајединицаграђеифункцијесвихвишећелијскихорганизама;

- разликујеначинеразмножавањабиљака(бесполно,полно,вегетативно);

- умедаповеже растбиљкесклијањем семенаи развојембиљнихткива

- наводиврстетелесногпокривачакодживотиња;

- уме даобјаснирезликеизмеђу спољашњег иунутрашњегскелетаживотиња;

- умеданаведеиобјасниграђунервногсистемакодразличитихгрупаживотиња;

- наводиначинепријема иреаговањаживотиња надражи изспољашње средине;

- разумезначајпроцесаисхранеуобезбеђивањуенергијезасвеживотнепроцесе;

- умедаобјасниосновнеулогекрви;

- наводиоргане заизлучивањекодчовека иразумењиховуосновнуулогу;

- разликујебесполноиполноразмножавањеживотиња;

добар (3)

- уочававезуизмеђусиметрије,цефализацијеисегментацијеорганизама;

- разликујекритеријумезагруписањеједноћелијскихпротиста;

- разуме значај гљивазаприродуичовека;

- умедаобјаснирад стоминогапарата;

- уочавасличностииразликеизмеђубиљнихткива;

- умеданацртаиобележи попречнипресеклиста;

- објашњава начинеразмножавањабиљакабез семенаибиљакаса семеном

- наводипримере покретабиљака;

- објашњавасаставтелесногпокривачакодживотиња;

- упоређујетиповескелетакодбескичмењакаикичмењака;

- објашњаваначинепријемаиреаговањаживотињанадражиизспољашњесредине;

- упоређујеграђу ифункцијуразличитихчулаживотиња;

- објашњаваграђу нервногсистемакодразличитихгрупа животиња;

- уочаваразликеуначинуисхранеиграђисистемаорганазаварењекодживотиња;

- умедаобјаснизначајпроцесадисањауобезбеђивањуенергијезасвеживотнепроцесе;

- умедаобјасниишематскиприкажеотворени затворенкрвни систем;

- наводиграђуифункцијусистемаорганазаизлучивањекодбескичмењакаикичмењака;

- објашњаваразликуизмеђуспољашњегиунутрашњег оплођења;

врло добар(4)

- разуме значајизгледателаживотињаутаксономији;

- објашњавасличностииразликеуграђииначинуживотаједноћелијскихпротиста;

- уочаваповезаносталгеигљивеуформи лишаја;

- умедаобјасниповезаностграђеифункције биљнихоргана;

- описујеприлагођеностибиљаказабољерасејавањесемена-разумезначајпупољаказаразвој биљке;

- умедаповежеграђуиулогурожнихтворевина;

- објашњавасаставкостијукичмењака;

- наводиособинеи типовемишићакододређенихгрупаживотиња;

- упоређујеграђу ифункцијуразличитихчулаживотиња;

- умедаобјасниграђуифункцијунервнећелијеи нервногткива;

- уочаваразликууначинудисањаиуграђисистемаорганазадисањекодживотиња;

- упоређујеграђу иулогу крвнихћелија;

- разуме процесстварањамокраће;

- наводиначинеразмножавања кодбескичмењакаикичмењака;

одличан (5)

- препознајеиобјашњава чланковитостубиљномцарству;

- повезујезнањаизбиологијеи математикеизрадомадекватнихзадатака;

- припремаипостављаогледзаузгајањеинфузорија;

- умедаодреди положајгљиваи лишајеванадрветуживота;

- шематскиприказујеиобјашњавазначајисхране,дисањаиизлучивањакодбиљака;

- упоређујеживотнециклусеразличитихгрупа биљака;

- упоређујеграђу ифункцијутворнихитрајнихткива;

- упоређујетелеснеомотачеињиховеулогекодразличитихгрупаживотиња;

- уочаваиобјашњаваповезаностграђеифункцијелокомоторногсистема;

- умедаобјаснинапримеру рефлекснуреакцијукодчовека;

- разумеправилатрансфузијекрвиуАБО иRh-факторсистему;

- објашњавазначајпречишћавањакрви;

- разликујеиупоређујеначинеразмножавањакодбескичмењакаикичмењака.

 

Област:Човек и здравље

довољан (2)

Довољан (2)

 

- именује иодређује положајорганачовека;

- знаштејеадолесценција;

- умедаидентификујеелементездравогначинаживотаиуодносунањихумедапроценисопственеживотненавикеидаизбегаваризичнапонашања;

- препознајенајчешћеболести,стања,деформитете;

добар (3)

- описујеулогеоргана;

- познајебиолошкисмисао адолесценције;

- умедаприменимерепревенције,апосебносхватазначајвакцинацијеусклопутихмера;

врло добар(4)

- уoчава  повезаностизмеђуграђеифункцијеорганаиорганскихсистемачовека;

- умедаобјаснифизиолошкепроцесеорганизма човекаињиховуповезаност;

- умедаопштазнањаопроменамаупубертетуповежесасопственимискуствима идасеодговорнопонашаувезисрепродуктивнимздрављем;

- процењујекадаможесâмсебидапомогнеикадајепотребнопотражитилекарску помоћ.

одличан (5)

- тумачисадејствонервногиендокриногсистемауодржавањухомеостазеорганизма човека;

- знаулогу нервногиендокриногсистемананастанакпроменеуадолесценцији;

- објашњавамеханизмеипоремећајефункцијеорганскихсистемаиистичезначајимунитета;

- наживотнестиловеи утицајмедијанапонашање младих;

- повезује настанак болести (поготово болести зависности) с ризичним облицимапонашања и са стресом (односно с поремећајима психичког стања и здрављаличности).

 

 

 

 

8 разред

У току школске године ће се вршити  континуирано формативно и сумативно оцењивање ученика. Формативна (описна) оцена ће бити део педагошке документације наставника и родитељ може бити упознат са њом на лични захтев. Сумативна ( бројчана) оцена је део евиденције ес-дневника. Свака оцена  ће бити ученику јавно образложене на часу.

Ученикутокушколскегодинеможе добитисумативну оцену наоснову:

 1. писменепроверезнања(контролнизадатак, тест)
 2. усменог испитивања;
 3. пројектне активности;
 4. учешћа у активностиманачасу;
 5. практичног рада
 6. домаћих задатака

Ученикутокушколскегодинеможе добитиформативну оцену наоснову:

 1. процене напредовања у поређењу са радом у претходном периоду
 2. напредовања у јачању способности за комуникацију, сарадњу, однос према здрављу, однос према животној средини, информатичкој писмености и примени наученог у свакодневном животу
 3. иницирању и/или учешћу у пројектима и конкурсима на локалном и републичком нивоу

При проценистепена усвојености образовног садржаја  узима се у обзир да ученик памти предходно научен садржај и разуме значај садржаја, користи научено у новим и конкретним ситуацијама, анализира садржај и његову структуру, гради сопствене закључке користећи  наученоо и даје критички осврт према садржају.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовањаи степенаоствареностиисхода,узприлагођавањеначина ипоступкаоцењивања индивидуалним потребама.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовањаи степенаоствареностиприлагођенихциљеваи исхода,који судефинисаниуперсонализованомплану наставе иучења,узприлагођавање начина ипоступкаоцењивања.

 

 

ОСМИ РАЗРЕД

 

Област: Јединство грађе и функције као основа живота

довољан (2)

- разликује различите типове ћелија и самостално их црта

- именује ћелијске органеле и препознаје их на слици

- објашњава појам матичних ћелија

- наводи различите примере дражи

- повезује драж са органом који је региструје

- набраја делове мозга

- разуме улогу мозга

- објашњава појам хормона и набраја неколико најзначајнијих хормона у људском организму

-  разуме значај хормона за очување здравља

- зна да објасни појам транспирације

- зна реакцију фотосинтезе и значај овог процеса за одржање  живота на Земљи

добар (3)

- повеже грађу ћелије са улогом коју она у организму

- повеже ћелијску органелу са улогом коју она има у ћелијском метаболизму

-  објашњава појам ензима

-  разуме улогу матичних ћелија и зна када оне настају

- црта и обележава грађу нервне ћелије

-  наводи типове нераваж

-  повезује део мозга са његовом улогом

- објашњава шта је рефлекс

-  разуме улогу симпатикуса и парасимпатикуса уз помоћ наставника

- набраја основне делове ока

- набраја основне делове ува

-  набраја основен укусе

- објашњава појам стома и зна њихову улогу

врло добар(4)

- самостално црта ћелијске органеле и објашњава њихову улогу

- пореди биљну и животињску ћелију и објашњава разлике

- разуме механизам “кључ-брава”

- разуме употребу матичних ћелија у будућности

- разуме појам синапсе

- црта грађу кичмене мождине и објашњава њену улогу

- набраја дејство симпатикуса и парасимпатикуса на виталне органе

- разуме улогу хипофизе у контроли рада осталих ендокриних жлезди

- набраја фитохормоне

- повезује делове ока са њиховом улогом

- повезује делове ува са њиховом улогом

- објашњава улогу коже у терморегулацији

- разуме појам ћелијског дисања и поставља једначину

одличан (5)

- разликује различите типове ћелије под микроскопом

- објашњава улогу ензима у метаболизму ћелије

- разуме процес стварања протеина

- разуме однос запремине и површине ћелије

- зна називе ензима и тип супстрата

- објашњава како функционише рефлексни лук

- објашњава као функционише вегетативни нервни систем

- истражује рад Александра Павлова на пољу рефлекса

- разуме механизам повратне спреге

- повезује фитохормоне са њиховом улогом

- самостално црта грађу очне јабучице и ува

- повезује адаптације у грађи са терморегулацијом

- објашњава ћелијско дисање

 

Област: Човек и здравље

довољан (2)

Довољан (2)

- препознаје болесно од здравог стања организма

- има одговоран однос према здрављу и схвата значај лекара

- схвата последице употребе психоактивних супстанци

- набраја факторе ризика за појаву дијабетеса

- препознаје симптоме болести дијабетеса

- препознаје симптоме кратковидости и далековидости

- описује промене настале у пубертету и адолесценцији

- објашњава значај репродуктивног здравља

- зна да се заштити од полно преносивих болести (мере контрацепције)

- зна како се шире заразне болести и мере превенције од истих

добар (3)

- објасни значај редовне лабораторијске анализе крви и урина

- упоређује резултате анализе крви са рефернтним вредностима

- исказује своје мишљење о злоупотреби стероида

- разуме утицај буке на здравље

- објашњава појам родне равноправности

- уме да одреди период овулације

- наводи полне болести и могућности инфекције

врло добар(4)

- тумачи стручне називе из лабораторијских анализа крви

- повезује називе параметара са болестима

-  повезује изглед мокраће са болестима

- препознаје поремећаје ендокриног, чулног и нервног система

- повезује болести са узроком или узрочником

-  именује психоактивне супстанце

одличан (5)

- препознаје симптоме и разуме механизам настанка болести ендокриног система

- препознаје симптоме мане и обољења ока

- објашњава појам Брајевог писма и налази му практичну примену

- на основу симптома закључује о којој је болести нервног система реч

- разуме менстуални циклус код жена

- повезује узрочнике полних болести са врстом обољења и мерама заштите

- самостално приступа изради есеја о путевима преношења заразних болести

 

Област: Порекло и разноврсност живота

довољан (2)

Довољан (2)

 

- Разуме значење појма “Еволуција”

- Разуме значење појма “фосили” и наводи неке од примера

- Набраја неопходне услове који су потребни за живот на Земљи

- Зна порекло воде на Земљи

- Зна порекло кисеоника на Земљи

- именије организме коју су некада живели, а којих данас више нема и зна да их препозна на понуђеној фотографији

добар (3)

- Објашњава настанак планете Земље и временски се орјентише у настанку свемира, Земље и појаве првих облика живота

- Од понуђених класа организама уме да направи временску ленту

- Зна узроке великих изумирања на планети Земљи

- Именује основне временске периоде (прекамбријум и камбријум) и наводи организме типичне за њих

- Објашњава појам “строматолита” и разуме њихов значај

- Набраја најважније адаптације организама за прелазак из водене на копнену животну средину

врло добар(4)

- Наводи правилним редоследом еоне и ере у развоју Земље

- Повезује геолошке услове са еволуцијом живота

- Самостално израђује временску ленту бескичмењака и кичмењака

- Разуме појам “камбријумске експлозије”

- Самостално приказује хемијским формулама атмосферу некада и сад

- Повезује адптације код организама на еколошке услове којима су изложени

- Црта и обележава грађу амниотског јајета

одличан (5)

- уме да на основу фотографије фосила опише услове у којима је организам живео

- разуме “ефекат стаклене баште” на развој услова за живот на планети Земљи

- зна разлоге великих изумирања на планети и маеханизам по ком су настала

- схвата узрочно-последичну везу промене животних услова с еволуцијом живота на планети

- самостално истражује давно нестале екосистеме на интернету

- самостално израђује “дрво живота”

 

Област: Наслеђивање и еволуција

довољан (2)

Довољан (2)

 

- уочава разлику у развићу са потпуним и непотпуним преображајем

- разуме појомве: фетус, ембрион, органогенеза и метаморфоза

- репродукује основне информације о Чарлсу Дарвину и његовом раду

- зан да лоцира настанак човека и разуме његово порекло

добар (3)

- наводи улогу ембрионалних органа

- зна фазе у развићу инеската и водоземаца

- наводи разлику између дарвинове и Ламаркове теорије еволуције

- зна да припадамо роду Homo

врло добар(4)

- објашњава фазе у развићу у току трудноће

-  именује хормоне одговорне за развиће код инсеката и водоземаца

- разуме механизме природног одабирања и њен значај за еволуцију

-  наводи основне одлике аустралопитекуса, спретног човека, усправног човека и свесног човека

одличан (5)

- објашњав транслацију, репликацију и транскрипцију

- наводи биљне хормоне и повезује их са променама у биљкама

- самостално ради пројекат о Дарвиновом животу и раду

- разуме механизам настанка нових врста

 

Област:Живот у екосистему

довољан (2)

Довољан (2)

 

- наведе пример промене екоситема у времену уз помоћ наставника

- разуеме одакле добијамо енергију

- разуме значај заштите сваког живог бића

- зна типове шумских екосистема у Србији

- зна типове водених екосистема у Србији и њихову поделу

добар (3)

- објасни појам сукцесије

- наведе фазе сукцесије

- објасни кружење воде у екосистему

- препознаје тип односа живих бића на примеру

- набраја обновљиве и необновљиве природне ресурсе

- набраја узроке нестајања врста

врло добар(4)

- разуме поделу на примарне и секундарне сукцесије

- разуме појам крижења материје и протицање енергије

- објашњава појам мутуализма и коменсализма

- објашњава појам еколошког отиска

- разуме механизме нестанка врста

- набраја нестале врсте

- набраја ретке и угрожене врсте

- разуме “ефекат стаклене баште”

- разуме значај озонског омотача

одличан (5)

- повезује азотофиксацију, нитрификацију и денитрификацију у кружењу азота

- објашњава кружење угљеника и проток енергије

- на датом примеру одређује тип симбиозе

- зна да израчуна еколошки отисак

- објашњава механизам одрживог развоја

- повезује људску активност и механизам нестанка врста

- зна  разлику између ендемита и реликта

- објашњава појам интродукције, реинтродукције и инванзивен врсте

- прати актуелности о климатским променама путем масмедија

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar