foto1
foto1
foto1
foto1
foto1ministarstvo prosvete

aleksinac grb

skola bez nasilja

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ТРЕЋИ РАЗРЕД

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ТРЕЋИ РАЗРЕД

 
 
МАТЕМАТИКА
 
Наставнипредметобухватаследећетеме:
 
- Блокбројевадо 1000
- Геометријскиобјекти и њиховимеђусобниодноси
- Мерење и мере
 
Елементиоцењивањаизпредметаматематика:
- Усвојеностнаставнихсадржаја
- Применазнања
- Активностученика
 
У токушколскегодинеученикможедобитиоценунаоснову:
- Писменихпроверазнања- контролневежбе
- Усменогиспитивања
- Активностиначасу
- Домаћихрадова
 
Писменепроверезнањасенајављујуученицима и
одржавајупремаунапредутврђеномраспореду.Писменепроверезнањаевиде
нтирајусебројчано и улазе у евиденцију (дневник и педагошкусвеску).
Петнаестоминутневежбемогуседатиученицимабезнајаве,
алиоценанеулази у дневник. Можесеевидентирати у педагошкусвеску.
Написменимпроверамазнањаизматематикеводисерачунада:
-први и другизадатакодговарајузадацимаосновногнивоа;
-трећи и
четвртизадатакодговарајузадацимасредњегнивоа;
-петизадатакјеизгрупезадатаканапредногнивоа.
 
Критеријумбројчаногоцењивања у процентима:
30 - 45%- оцена 2
45 - 65%- оцена 3
65 - 85%- оцена 4
85 - 100%- оцена 5
Контролневежбесереализујупоутврђеномпланукојијеистакнутнаинтернетстраницишко
ле.
Саставнидеобројчанеоценеје и
ангажовањеученикакаоштосуодговоранодноспремараду,
активноучествовање у настави, сарадњасадругима, исказанамотивација и
интересовањезаучење и напредовање.
Ученик и родитељимајуправоувида у писанирадкао и
наобразложењеоцене.
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
Наставнипредметобухватаследећетеме:
- Језик
- Књижевност
- Језичкакултура
Оцењујесетеоретскознањеученика, практичнаприменазнања, самостална
и коректнаанализатекста, познавање и применаправописних
играматичкихправила, самосталночитање и разумевањепрочитаног,
правилностилскоизражавањесопственихмисли и осећања, учешће и
радначасу.
У токушколскегодинеученикможедобитиоценунаоснову:
- Писменихпроверазнања- контролневежбе, тестови,
петнаестоминутневежбе, писменизадаци
- Усменогиспитивања
- Активностиначасу
- Домаћихзадатака
Документацијакојапратипроцесоцењивања:
- Дневник
- Педагошкасвеска
- Тестови
 
Оцењивањејеконтинуиранпроцес.
Скалапокојојсевреднујезнањеученикаписанимиспитивањем:
 
Проценаттачниходговора Оцена
од 85%-до 100% одличан (5)
од 65%-до 85% врлодобар (4)
од 45%- до 65% добар (3)
од 30%- 45% довољан (2)
• Писменепроверезнањаевидентирајусебројчано и улазе у
евиденцију (дневник и педагошкусвеску).
• Петнаестоминутневежбемогуседатиученицимабезнајаве,
алиоценанеулази у дневник. Можесеевидентирати у
педагошкусвеску.
Контролневежбесереализујупоутврђеномпланукојијеистакнутнаин
тернетстраницишколе.
• Саставнидеобројчанеоценеје и
ангажовањеученикакаоштосуодговоранодноспремараду,
активноучествовање у настави, сарадњасадругима,
исказанамотивација и интересовањезаучење и напредовање.
• Ученик и родитељимајуправоувида у писанирадкао и
наобразложењеоцене.
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО
 
Наставнипредметобухватаследећеобласти:
- Мојзавичај
- Нашенаслеђе
- Неживаприрода
- Материјали и кретање
- Животнезаједнице
 
Елементиоцењивањаизпредмета ПРИРОДА И ДРУШТВО:
-Усвојеностнаставнихсадржаја
- Применазнања
- Вештине и навике
- Активностученика
 
У токушколскегодинеученикможедобитиоценунаоснову:
-Писменихпроверазнања- контролневежбе(
поунапредпредвиђеномраспореду)
-Усменогиспитивања
- Односпремараду( активностучениканачасу, изрададомаћихзадатака)
- Писменепроверезнањаевидентирајусебројчано и улазе у евиденцију
(дневник и педагошкусвеску).
 
Контролне вежбе се реализују по утврђеном плану који је истакнут на
интернет страници школе.
Саставнидеобројчанеоценеје и
ангажовањеученикакаоштосуодговоранодноспремараду,
активноучествовање у настави, сарадњасадругима, исказанамотивацијаи
интересовањезаучење и напредовање.
Ученик и родитељимајуправоувида у писанирадкао и
наобразложењеоцене.
Бодови у
процентима
 
Оцена
86 - 100 % 5
66 - 85 % 4
46 - 65 % 3
31 - 45 % 2
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
Наставнипредметобухватаследећеобласти:
1. Знање и разумевање
2. Слушањемузике
3. Музичкоизвођење
4. Музичкостваралаштво
ЕлементиоцењивањаизпредметаМузичкакултура:
- Усвојеностнаставнихсадржаја
- Применазнања
- Активностученика
 
У токушколскегодинеученикможедобитиоценунаоснову:
 
- Усвојеностиизвођењамузике
- Усвојеностимузичкеписмености
- Усменогиспитивања
- Активностиначасу
 
- Оценезасвеобластисеевидентирајубројчано и улазе у
евиденцију (Дневник и педагошкусвеску).
 
Критеријумбројчаногоцењивња у процентима:
 
- Довољануспех: познавањеосновнамузичких и
ритмичкихфраза;
- Добаруспех: познавањеосновнихмузичкетеорије;
- Врлодобаруспех: разумевањемузичкогдела и
делимичноизвођењекомпозицијамелодијски и ритмички;
- Одличануспех: разумевањемузичкогдела и
извођењекомпозицијамелодијски и ритмички;
стварањемузике.
Саставнидеобројчанеоценеје и
ангажовањеученикакаоштосуодговоранодноспремараду,
активноучествовање у настави, сарадњасадругима, исказанамотивација и
интересовањезаучење и напредовање.
Ученик и родитељимајуправонаобразложењеоцене.
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Наставнипредметобухватаследећеобласти:
1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ
2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ,
ИДЕЈЕ...)ВИЗУЕЛНИХУМЕТНОСТИ
3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ
 
Приликомоцењивањаводисерачуна о следећимелементима:
- цртањепрематеми
- естетикаликовногизражаја (усклађивањебоја)
- одговарајућагеометријска и просторнацелина
(одговарајућавеличинадетаљанацртежу и приказивањедругедимензије)
 
Оценаподразумеваоценузарад и оценузаодноспремараду.
Оценазаодноспремарадуподразумеваредовнодоношењеприборазарад
(блок, приборзасликање, цртањеилидругиматеријал у
складусанајављеномтемом)
 
Закључнаоценајебројчана и
утврђујесенаосновусвихоценаодпочеткашколскегодине и
сагледавањаразвоја, напредовања и ангажовањаученика и
прикупљенихподатака у педагошкојдокументацијинаставника.
 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
 
Оценомсеизражава:
1) оствареностциљева и прописаних,
односноприлагођенихстандардапостигнућа, достизањеисхода и
степенаразвијеностикомпетенција у
токусавладавањапрограмапредмета;
 
2) ангажовањеученика у настави;
3) напредовање у односунапретходнипериод;
4) препоруказадаљенапредовањеученика.
Оцењивањесевршибројчано, наосновуостваривањаоперативнихзадатака
и минималнихобразовнихзахтева.
Праћењенапредовањаученикаобављасесукцесивно,
токомцелешколскегодине,
наосновујединственеметодологијекојапредвиђаследећетематскецелине:
стањемоторичкихспособности, усвојенездравствено-хигијенскенавике,
достигнутинивосавладаностимоторнихзнања, умења и навика у
складусаиндувидуалниммогућностимаученика, односпремараду.
 
Праћење и оцењивање
• Усвојеностздравствено-
хигијенскихнавикапратисенаосновуутврђивањанивоаправилногдржањате
ла и одржавањаличне и колективнехигијене, а такође и
наосновуусвојености и применезнањаизобластиздравља.
• Степенсавладаностимоторичкихзнања и
умењаспроводисенаосновуминималнихпрограмскихзахтева,
којијеутврђеннакрајунавођењапрограмскихсадржаја.
• Односпремарадувреднујесенаосновуредовног и
активногучествовања у наставномпроцесу, такмичењима и
ваншколскимактивностима. Минималниобразовнизахтеви
• Оцењивањестепенасавладаностимоторичкихзнања и
умењаспроводисепремаутврђенимминималнимобразовнимстандардима.

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar